Case of Marknadsdomstolen, July 01, 2016

Defense:2016-11
Resolution Date:July 01, 2016
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDESpendrups Bryggeriaktiebolag, 556079-6871, Box 3006, 143 03 Vårby

Ombud: jur. kand. B. D., AWAPATENT AB, Box 45086, 104 30 Stockholm

SVARANDEGalatea AB, 556504-0606, Box 15112, 167 15 BrommaOmbud: jur. kand. B. E. och A. F., Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKENMarknadsföring av öl

______________________

DOMSLUT

  1. Marknadsdomstolen lämnar Spendrups Bryggeriaktiebolags talan utan bifall.

  2. Spendrups Bryggeriaktiebolag ska ersätta Galatea AB dess rättegångskostnader med 857 259 kr, varav 785 135 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

______________________

BAKGRUND

1 Spendrups Bryggeriaktiebolags (Spendrups) huvudsakliga verksamhet är tillverkning och försäljning av öl, vatten, läsk och cider. Spendrups innehar ett flertal registrerade varumärken, bl.a. MARIESTADS som är registrerat för öl. Ölmärket MARIESTADS säljs bl.a. som MARIESTADS EXPORT 50 cl (domsbilaga 1) på Systembolaget.

2 Galatea AB:s (Galateas) huvudsakliga verksamhet är tillverkning, import och försäljning av vin, öl och andra alkoholhaltiga drycker. Galateas produkt ARBOGA öl 5,6 volymprocent returburk 50 cl (domsbilaga 2) säljs enbart som starköl på Systembolaget.

YRKANDEN M.M.

3 Spendrups har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite om en miljon (1 000 000) kr ska förbjuda Galatea att vid marknadsföring av öl använda den förpackning som visas i domsbilaga 2 eller väsentligen samma förpackning.

4 Galatea har bestritt yrkandet.

5 Galatea har för egen del begärt att ett eventuellt förbud förenas med en omställningsperiod på 6 månader från dagen för Marknadsdomstolens dom.

6 Spendrups har vitsordat en omställningsperiod om 6 månader i och för sig.

7 Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

8 Parterna har till grund för talan åberopat följande.

Spendrups

9 Utformningen av den burk som Galatea använder för öl av varumärket ARBOGA ORIGINALET (se domsbilaga 2) är en efterbildning som är vilseledande genom att den lätt kan förväxlas med den burk/förpackning i vilken Spendrups tillhandahåller öl under varumärket MARIESTADS (se domsbilaga 1), vilken är känd och särpräglad. Marknadsföringen i form av föreliggande förpackningsutstyrsel är av den arten att det påverkar eller i vart fall sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

10 Då förpackningen för MARIESTADS öl har en stark särprägel och är känd på marknaden får den anses ha ett renommé i den mening som avses i marknadsföringslagen. Genom utseendet på ARBOGA-burken anknyter Galatea obehörigen i sin marknadsföring till MARIESTADS öl. Den påtalade marknadsföringen utgör därmed även renommésnyltning vilken i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar förmågan för mottagarna av marknadsföringen att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Galatea

Påståendet om vilseledande efterbildning och renommésnyltning

11 Spendrups burk Mariestads öl (se domsbilaga 1) är inte känd och särpräglad. Burken Arboga öl (se domsbilaga 2) är vidare inte lätt att förväxla med Spendrups burk Mariestads öl (se domsbilaga 1). Marknadsföringen av burken Arboga öl (se domsbilaga 2) utgör heller inte renommésnyltning utan marknadsföringen stämmer överens med god marknadsföringssed.

12 Sedan lanseringen av ARBOGA öl i mars 2015 har MARIESTADS ökat sin försäljning jämfört med året innan medan ARBOGA har minskat försäljningen. Det förhållandet visar med tydlighet att konsumenten inte förväxlar produkterna. Marknadsföringen av ARBOGA öl kan därför inte vara otillbörlig då den uppenbarligen inte påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Omställningsperiod

13 Den typ av verksamhet som Galatea och Spendrups bedriver är av ett slag som omöjliggör en omställning från en dag till en annan. Tiden från beställning av förpackningar, tillverkning av produkten, lagerhållning samt leverans till försäljningsställena samt den tid produkten finns till försäljning är flera månader.

14 Det är Spendrups via ett helägt dotterbolag som genom avtal med Galatea tillverkar och förpackar produkten som säljs i den ifrågasatta ölburken. Galatea är således beroende av Spendrups medverkan för det fall ett förbud skulle meddelas.

15 Slutligen kan förmodas att målet kommer att avgöras under sommaren som är högsäsong för ölprodukter. Detta försvårar naturligtvis ytterligare och fördröjer ett eventuellt avvecklande av produkten.

Angående omfattningen av Spendrups yrkande

16 Spendrups yrkande är fortfarande inte tillräckligt preciserat då det inte framgår vad som avses med begreppet "väsentligen samma förpackning". Ölburkens dekor innehåller ett stort antal detaljer och färgställningar där övervägande delar är generiska uttryck som är mycket vanligt förekommande på ölburkar. Galatea kan inte, med ledning av den svepande formuleringen i yrkandet, få en uppfattning om hur utseendet på burken ska vara utformad för att undvika att bryta mot ett eventuellt förbud. Ett förbud som skulle innebära att Galatea inte får använda inom ölbranschen generiska begrepp som guldmedaljonger, banner och guldfärg vore under alla omständigheter alltför långtgående.

Spendrups (genmäle)

Angående omfattningen av Spendrups yrkande

17 Formuleringen av förbudsyrkandet är bruklig och är inte opreciserat som Galatea påstår.

UTVECKLING AV TALAN

18 Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Spendrups

Om Spendrups verksamhet och MARIESTADS öl

19 Öl med varumärket MARIESTADS har funnits sedan år 1848 då det första bryggeriet anlades i Mariestad och fick namnet Mariestads bryggeri. Produkten som tillhandahålls under varumärket MARIESTADS är marknadsledare inom det aktuella produktsegmentet öl. Ölmärket MARIESTADS produceras i bl.a. följande kategorier; MARIESTADS EXPORT öl 5,3 %, MARIESTADS KLASS II öl 3,5 %, MARIESTADS 2,8, öl 2,8 % och MARIESTADS alkoholfri, öl 0,5 %. Systembolaget började sälja MARIESTADS år 1994.

20 Ölet MARIESTADS EXPORT säljs i 33 cl och 50 cl returburk (domsbilaga 1), i 33 cl engångsglas och i 50 cl returglas i Systembolaget samt av pubar, barer och restauranger. MARIESTADS EXPORT i 33 cl returburk säljs även i taxfree-butiker på fartyg i färjeläge mellan Sverige och grannländer och vid gränshandel i butiker i norra Tyskland.

21 MARIESTADS KLASS II 3,5 % säljs i dagligvaruhandeln och restaurang i 33 cl och 50 cl returburk, i 33 cl engångsglas och 50 cl returglas. MARIESTADS 2,8 säljs i dagligvaruhandeln och restaurang i 33 cl returburk och 50 cl returburk och glas. MARIESTADS Alkoholfri säljs i 33 cl engångsglas till dagligvaruhandeln, restauranger och Systembolaget. Tidigare såldes MARIESTADS 2,1 % i burk, denna produkt ersattes dock 2012 av MARIESTADS Alkoholfri.

Marknadsföringen av MARIESTADS öl, omsättning m.m.

22 MARIESTADS är sedan länge ett av de ledande märkena på den svenska ölmarknaden. Försäljning är betydande och sker via fyra huvudsakliga försäljningskanaler: i) Systembolaget, ii) restauranger (såsom SJ:s persontåg), iii) taxfree-butiker på fartyg i färjetrafik mellan Sverige och grannländer, iv) vid gränshandel i butiker i norra Tyskland och v) i dagligvaruhandeln. Spendrups levererar MARIESTADS öl till alla de fem största dagligvarukedjorna i landet, ICA, COOP, Axfood (Hemköp, Willy's), Bergendahls (City Gross) och LIDL. År 2015 fanns MAREISTADS öl i drygt 2 800 dagligvarubutiker i landet, med en butikstäckning om 90 procent. MARIESTADS öl säljs i samtliga Systembolagets butiker och antalet har under perioden januari 2014 till och med november 2015 ökat från 422 till 430 butiker. Motsvarande siffror för ARBOGA ORIGINALET visar ingen kontinuerlig ökning som MARIESTADS utan de fluktuerar mellan 224 som lägsta och 321 som högsta månadssiffra.

23 Ölet MARIESTADS EXPORT återfinns på 2:a plats i Systembolagets statistik över mest sålda öl - alla kategorier - mellan åren 2005-2014 samt på första plats år 2015. Beträffande storleken på försäljningen i Systembolaget av MARIESTADS EXPORT öl i burk för perioden 2005-2015 uppgick denna till följande;

- år 2005: drygt 6,3 miljoner liter öl sålda i 50 cl burk (motsvarande 12,6 miljoner 50 cl-burkar),

- år 2006: drygt 7,1 miljoner liter öl sålda i 50 cl burk (motsvarande 14,2 miljoner 50 cl ölburkar),

- år 2007: drygt 7,9 miljoner liter öl sålda i 50 cl burk (motsvarande 15,6 miljoner 50 cl ölburkar),

- år 2008: drygt 8 miljoner liter öl sålda i 50 cl burk (motsvarande 16 miljoner 50 cl ölburkar),

- år 2009: drygt 11,4 miljoner liter öl i glas och returburk, varav drygt 7,6 miljoner liter var förpackade i 50 cl burk (motsvarande 15,2 miljoner burkar),

- år 2010: drygt 11,1 miljoner liter öl i glas och returburk, varav drygt 7,3 miljoner liter var förpackade i 50 cl burk (motsvarande 14,6 miljoner burkar),

- år 2011, drygt 11 miljoner liter öl i glas och returburk, varav drygt 6,5 miljoner liter förpackade i 50 cl burk (motsvarande ca 13 miljoner burkar),

- år 2012, drygt 10,2 miljoner liter öl i glas och returburk, varav drygt 6,6 miljoner liter förpackade i 50 cl burk (motsvarande 13,2 miljoner burkar),

- år 2013, drygt 10,1 miljoner liter öl i glas och returburk, varav drygt 6,6 miljoner liter förpackade i 50 cl burk (motsvarande 13,2 miljoner burkar),

- år 2014, drygt 12 miljoner liter öl, varav drygt 7 miljoner liter sålda i 50 cl burk och 1,7 miljoner liter sålda i 33 cl burk (motsvarande sammanlagt drygt 19,1 miljoner burkar, varav ca 14 miljoner 50 cl burkar respektive 5,1 miljoner 33 cl burkar).

- år 2015, drygt 7,1 miljoner liter sålda i 50 cl burk och 2,9 miljoner liter öl sålda i 33 cl burk (motsvarande sammanlagt 22,9 miljoner burkar varav drygt 14,2 miljoner 50 cl burkar och 8,7 miljoner 33 cl burkar).

24 Under perioden 2005-2015 har Spendrups totalt sålt till restauranger, barer och andra ställen med serveringstillstånd ca 69 miljoner liter MARIESTADS öl i flaska, varav 66 637 003 liter är förpackade i 50 cl returglas (MARIESTADS EXPORT i 50 cl returglas och MARIESTADS 3,5 % 50 cl...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL