Case of Marknadsdomstolen, June 03, 2016

Defense:2016-9
Resolution Date:June 03, 2016
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har varit vilseledande m.m.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDEKonsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KarlstadFöreträdd av processrådet G. W. och handläggaren E. N.

SVARANDESumer AB (tidigare Baraspara AB), Sveavägen 151, 113 46 StockholmOmbud: advokaten E. W. och jur. kand. H. L., Advokatfirman Cederquist KB, Box 1670, 111 96 Stockholm

SAKENMarknadsföring av förvaltnings/förmedlings-tjänst avseende elavtal

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen förbjuder Sumer vid vite om en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst avseende elavtal, kontakta konsumenter på mobil- och/eller fast telefon, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt.

 2. Marknadsdomstolen ålägger Sumer vid vite om en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst avseende elavtal, på sätt som skett, innan avtalet med konsumenten ingås, lämna information dels om att bolaget avser att, med stöd av en muntlig fullmakt från konsumenten, såväl avsluta som ingå avtal för konsumentens räkning, utan konsumentens samtycke i enskilda fall, dels om konsumentens ångerrätt gentemot Sumer, nämligen uppgift om hur lång ångerfristen är och när den börjar löpa, hur konsumenten ska göra om han eller hon vill ångra sig, vad som gäller när konsumenten har ångrat sig samt information om att det finns ett standardformulär som kan användas när ångerrätten utövas och var det finns att hämta. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt.

 3. Marknadsdomstolen ålägger Sumer vid vite om en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal till konsument efter att avtal om denna tjänst ingåtts, inom rimlig tid, ge konsumenten skriftlig bekräftelse med klar och begriplig information om:

  - att konsumenten lämnat fullmakt till Sumer och därmed blivit medlem i Sumer samt tecknat uppdragsavtal med Sumer innebärande att Sumer utan ytterligare samtycke från konsumenten och till dess konsumenten säger upp uppdragsavtalet, kommer att säga upp konsumentens pågående avtal med elhandelsföretag och även ingå nya elavtal.

  - konsumentens ångerrätt avseende uppdragsavtalet såvitt avser hur lång ångerfristen är och när den börjar löpa, hur konsumenten ska göra om han eller hon vill ångra sig, vad som gäller när konsumenten ångrat sig samt information om att det finns ett standardformulär som kan användas när ångerrätten utövas och var formuläret finns. Informationen om ångerrätten ska göras tillgänglig för konsumenten i läsbar och varaktig form.

 4. Marknadsdomstolen förbjuder Sumer vid vite om en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal till konsument skicka välkomstbrev eller annan liknande handling som ger intryck av att konsumenten träffat uppdragsavtal med Sumer, om så inte är fallet.

 5. KO:s talan i övrigt i själva saken lämnas utan bifall.

 6. KO ska ersätta Sumer för en del av dess rättegångskostnader med 167 830 kr, vilket avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  ______________________

  BAKGRUND

  1 Sumer AB (Sumer) är ett företag med cirka 240 000 medlemmar. Bolagets verksamhet består i att förmedla avtal till sina medlemmar, i huvudsak elavtal, samt att genom fullmakt på uppdrag av medlemmarna och för deras räkning genomföra byten av leverantörer. Medlemskap i bolaget är kostnadsfritt och bolaget har som affärside att genom sitt stora medlemsantal förhandla bättre avtal för sina medlemmar och därigenom pressa priserna.

  2 Medlemskap tecknas normalt genom att medlemmen via telefon ger Sumer en fullmakt att i medlemmens namn och för dennes räkning förvalta medlemmens avtal, inklusive inhämta uppgifter om medlemmens nät- och elhandelsavtal och löpande inhämta förbrukningsdata från respektive nätbolag samt säga upp medlemmens elavtal.

  3 I slutet av år 2011, efter att anmälningar inkommit från konsumenter, inledde Konsumentverket ett tillsynsärende mot Sumer. Därefter har parterna haft omfattande kommunikation.

  4 I juli 2014 ingav Konsumentombudsmannen (KO) en stämningsansökan mot Sumer till Marknadsdomstolen vari vissa yrkanden även framställdes interimistiskt.

  5 Marknadsdomstolen avslog i beslut den 18 juli 2014 och den 5 september 2014 samtliga av KO:s interimistiska yrkanden.

  DEFINITIONER

  6 Begreppet elhandelsföretag som används i domen avser även elnätsföretag.

  7 Nedan förkortas marknadsföringslagen (2008:486), MFL, lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, DHL och Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden svarta listan.

  YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

  8 KO har såsom talan slutligen bestämts framställt följande yrkanden:

  I

  KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Sumer att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal, kontakta konsumenter på mobil- och/eller fast telefon, när konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt.

  II

  KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Sumer att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal, innan avtalet med konsumenten ingås, lämna information dels om att bolaget avser att, med stöd av endast en muntlig fullmakt från konsumenten, såväl avsluta som ingå avtal för konsumentens räkning, utan konsumentens samtycke i enskilda fall, och dels om konsumentens ångerrätt gentemot Sumer, nämligen uppgift om hur lång ångerfristen är och när den börjar löpa, hur konsumenten ska göra om han eller hon vill ångra sig, vad som gäller när konsumenten har ångrat sig samt information om att det finns ett standardformulär som kan användas när ångerrätten utövas och var det finns att få tag på. Informationen ska ges till konsumenten på ett klart och begripligt sätt.

  III

  KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Sumer att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal till konsument efter att avtal om denna tjänst ingåtts (uppdragsavtal) utan dröjsmål, ge konsumenten skriftlig bekräftelse med klar och begriplig information om

  1. att konsumenten lämnat fullmakt till Sumer och därmed blivit medlem i Sumer samt tecknat uppdragsavtal med Sumer innebärande att Sumer utan ytterligare samtycke från konsumenten och till dess konsumenten säger upp uppdragsavtalet, kommer att säga upp konsumentens pågående avtal med elhandelsföretag (elavtalet) och även ingå nya elavtal.

  2. konsumentens ångerrätt avseende uppdragsavtal såvitt avser hur lång ångerfristen är och när den börjar löpa, hur konsumenten ska göra om han eller hon vill ångra sig, vad som gäller när konsumenten ångrat sig samt information om att det finns ett standardformulär som kan användas när ångerrätten utövas och var formuläret finns. Informationen om ångerrätten ska göras tillgänglig för konsumenten i läsbar och varaktig form.

   IV

   KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Sumer att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal till konsument skicka välkomstbrev, bytesbrev, avtalsförslag eller annan liknande handling som ger intryck av att konsumenten träffat uppdragsavtal, om så inte är fallet.

   V

   KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Sumer att vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst avseende elavtal till konsument, efter att elavtal ingåtts och utan dröjsmål, lämna information till konsumenten om

  3. att Sumer sagt upp konsumentens pågående elavtal, att Sumer ingått ett nytt elavtal för konsumentens räkning och vid vilken tidpunkt detta skett.

  4. konsumentens ångerrätt såvitt avser hur lång ångerfristen är och när den börjar löpa, hur konsumenten ska göra om han eller hon ska ångra sig, vad som gäller när konsumenten ångrat sig samt information om att det finns ett standardformulär som kan användas när ångerrätten utövas och var formuläret finns. Informationen om ångerrätten ska göras tillgänglig för konsumenten i läsbar och varaktig form.

   9 Sumer har bestritt yrkandena.

   10 Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

   GRUNDER

   KO

   Yrkande I

   11 Sumer har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst av elavtal till konsument, i strid med 21 § MFL, kontaktat konsumenter på mobil- och/eller fast telefon trots att konsumenten tydligt har motsatt sig sådan kontakt. Sumer bör därför förbjudas att fortsätta med marknadsföringsåtgärden.

   Yrkande II och III

   12 Sumer har vid marknadsföring av förvaltnings-/förmedlingstjänst till konsument, i strid med 2 kap. 2-4 §§ DHL, 2 kap. 6-7 §§ DHL i dess lydelse före den 13 juni 2014 och 10 § 3 st. MFL, såväl innan som efter avtalet med konsumenten ingicks, underlåtit att tydligt lämna väsentlig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper och konsumentens ångerrätt gentemot Sumer.

   13 Den information som bolaget har lämnat till konsumenten har inte varit klar och begriplig. Utelämnandet av information har varit vilseledande.

   14 Genom att Sumer har underlåtit att lämna konsumenter informationen som omfattas av yrkande II och III har bolaget påverkat eller sannolikt påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

   15 KO gör gällande att skriftlig information i form av välkomstbrev, som Sumer skickat till konsumenter efter att uppdragsavtal träffats, saknat eller i vart fall innehållit bristfällig information om ingånget uppdragsavtal samt även bristfällig ångerrättsinformation.

   Yrkande IV

   16 Sumer har i strid med 10 § 1 st. och 3 st. 10 p. MFL och p. 21 i svarta listan, genom att tillställa konsumenten ett välkomstbrev, ett bytesbrev/erbjudande av visst elavtal och/eller ett för konsumentens räkning tecknat avtal med tredje man, på ett vilseledande sätt gett konsumenten intryck av att han/hon har beställt bolagets tjänst, när så inte är fallet. Sumers agerande har inte endast grundat sig på misstag.

   17 Bytesbrevet kan jämställas med en sådan faktura eller en liknande betalningsuppmaning som...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL