Case nº UM1350-17 of Migrationsöverdomstolen, December 13, 2017

President:1
Resolution Date:December 13, 2017
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta under fyra år har saknat tjänstepensions- och sjukförsäkring under en del av den första tillståndsperioden. Vid en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under de tidigare tillståndsperioderna har förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd bedömts vara uppfyllda.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

AG beviljades uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige under perioden den 17 februari 2012 till den 17 februari 2014 för arbete som webbprogrammerare hos ett visst bolag. Han lämnade in en ansökan om förlängt tillstånd och beviljades därefter uppehålls- och arbetstillstånd under perioden den 18 februari 2014 till den 18 februari 2016 som systemutvecklare. Den 8 januari 2016 ansökte han om permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket avslog den 21 oktober 2016 AG:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket i huvudsak följande. AG har redan beviljats uppehållstillstånd i fyra år. Ytterligare perioder med arbetstillstånd kan därför inte beviljas om det inte föreligger särskilda skäl. Han har inte anfört något skäl att beviljas ytterligare tid med tidsbegränsat tillstånd. Prövningen avser därför om han kan beviljas permanent uppehållstillstånd. Verket måste då utreda om förutsättningarna för arbetstillståndet har varit uppfyllt under tidigare tillståndsperioder. En förutsättning för det först beviljade uppehållstillståndet för arbete var att anställningen skulle omfattas av kollektivavtalsenliga villkor. Enligt anställningserbjudandet som låg till grund för beviljandet av arbetstillståndet uppgav arbetsgivaren bl.a. att AG skulle omfattas av sjuk-, liv-, trygghets- och tjänstepensionsförsäkringar i nivå med kollektivavtal. Av handlingarna i ärendet framgår att han har omfattats av trygghetsförsäkring via Fora och livförsäkring via Länsförsäkringar. Den 1 oktober 2013 tecknade arbetsgivaren också sjukförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för honom via Länsförsäkringar. Han har däremot inte visat att han har omfattats av sjukförsäkring och tjänstepensionsförsäkring under perioden den 17 februari 2012 till den 1 oktober 2013. Vid en samlad bedömning anser Migrationsverket att förutsättningarna för AG:s arbetstillstånd inte har varit uppfyllda och han kan därför inte anses ha fått en sådan anknytning till Sverige genom sitt arbete att han bör beviljas permanent uppehållstillstånd. Eftersom Migrationsverket har fått in uppgifter om att han är utrest saknas skäl att utvisa honom.

AG överklagade beslutet och yrkade i första hand att han skulle beviljas permanent uppehållstillstånd eller ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och i andra hand att målet skulle återförvisas till Migrationsverket. Till stöd för sin talan anförde han huvudsakligen att han har arbetat under fyra år, tjänat bra med pengar och bidragit till samhället. Det är endast under den första av de två tillståndsperioderna som han har saknat tjänstepensionsförsäkring och sjukförsäkring.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2017-01-17, ordförande Gefvert), avslog överklagandet och yrkandet om återförvisning och anförde avseende frågan om uppehålls- och arbetstillstånd att det inte hade kommit fram skäl att göra någon annan bedömning än den Migrationsverket hade gjort i det överklagade beslutet.

AG överklagade domen och yrkade att han skulle beviljas permanent uppehållstillstånd alternativt att han skulle beviljas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. I sista hand yrkade han att målet skulle återförvisas till Migrationsverket. Han förde bl.a. fram följande. Han har ifrågasatt att kravet om tjänstepensionsförsäkring skulle vara absolut och har därvid hänvisat till dels Migrationsverkets migrationshandbok, som med all tydlighet avger ett tillåtande uttryck för kompensatoriska alternativ på tjänstemannasektorn, dels de fördelar som kan uppkomma i skattehänseende om man som anställd med högre inkomst helt avstår från tjänstepension från arbetsgivaren och i stället avsätter delar av lönen för s.k. individuellt pensionssparande. Tjänstepensionsförsäkring är vidare av sådant slag att retroaktiv premiebetalning, i synnerhet sådan som skett på eget initiativ, bör godtas av Migrationsverket. Sådan betalning har redan erlagts i hans fall, varför det inte längre är fråga om en brist i denna del.

Migrationsverket beviljade honom uppehålls- och arbetstillstånd för den första perioden och förlängde därefter tillståndet för en andra period. Det var först vid prövningen av ansökan om permanent uppehållstillstånd som Migrationsverket anförde att han inte hade viss försäkring under en del av den första perioden. Migrationsverket kunde således ha kontrollerat och beivrat den omständigheten redan under den andra ansökningsprocessen om förlängning. Migrationsverket har inte påstått att hans arbetsgivare är oseriös eller att han har utnyttjats eller på annat sätt lidit skada. Migrationsverket har inte beaktat att de förmåner som han erhållit genom anställningen, bl.a. lönen, med betydande marginal överträffar de villkor som utgår enligt relevanta kollektivavtal. Det framgår av Migrationsverkets migrationshandbok att det bl.a. i tjänstemannasektorn, i synnerhet på IT-området, förekommer en rad alternativa lösningar till de klassiska kollektivavtalsbaserade försäkringarna. Dessa alternativ är inte enbart relaterade till tjänstepensionsförsäkring utan även till sjukförsäkring. Det inkomstbortfall som uppkommer i samband med sjukfall täcks redan väsentligen genom lagen om sjuklön...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL