Case nº T3403-14 of Högsta domstolen, November 22, 2017

Resolution Date:November 22, 2017
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Risk för förväxling mellan varumärken? Betydelsen av kravet på verkligt bruk inom fem år efter registreringen av ett EU-varumärke.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Stockholms tingsrätt

Länsförsäkringar Aktiebolag (publ) förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot A/S Matek som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (chefsrådmannen Cecilia Klerbro samt rådmännen Axel Peterson och Stefan Johansson) anförde i dom den 29 maj 2013 bl.a. följande.

BAKGRUND

Länsförsäkringar AB (publ) (Länsförsäkringar) bedriver verksamhet inom bank-, fond- och försäkringsområdet och är idag bl.a. Sveriges största sakförsäkringsbolag. Länsförsäkringar är innehavare av gemenskapsvarumärket 005423116 (Varumärket), bilaga 2, som är registrerat för bl.a. "Fastighetsmäkleri; värdering av fastigheter; uthyrning av lägenheter och affärslokaler; fastighetsförvaltning" i klass 36 samt "uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster" i klass 37.

A/S Matek (Matek) bildades i Estland 1988 och är landets äldsta tillverkare av trähus. Mateks huvudsakliga verksamhet är att producera och montera prefabricerade trähus. Matek har producerat ca 7 000 hus varav 85 procent har exporterats. Matek har samarbete med olika företag som i sin tur säljer husen till konsument. Matek marknadsför därför inte sina hus till slutkonsument utan via återförsäljare där Vasa Prefab AB är den största aktören på den svenska marknaden. Matek är huvudsakligen verksamt på den skandinaviska marknaden där Norge stod för 88,8 procent av Mateks försäljning under år 2010. Den svenska marknaden utgör endast 4,3 procent av Mateks försäljning under år 2010. Mateks aktiviteter i Sverige går tillbaka till 1995 men det aktuella figurvarumärket (Mateks figur), bilaga 1, togs i bruk 2007.

Länsförsäkringars talan avser perioden fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2011.

(De båda bilagorna redovisas inte här. De där återgivna märkena är intagna i HD:s domskäl punkt 4. Märket i bilaga 1 återfinns där till vänster i den nedre raden och märket i bilaga 2 till vänster i den övre raden.)

YRKANDEN M.M.

Länsförsäkringar har yrkat att tingsrätten vid vite av en miljon kr, eller annat belopp som tingsrätten finner verkningsfullt, förbjuder Matek att i näringsverksamhet i Sverige använda figuren avbildad i bilaga 1 (Mateks figur) eller i allt väsentligt liknande figurer, oavsett färgsammansättning, ensam eller i kombination med annat kännetecken.

Länsförsäkringar har yrkat ersättning av Matek för det olovliga nyttjandet av kännetecknet med 1 039 950 kr jämte ränta - - - samt ersättning för den ytterligare skada som har åsamkats Länsförsäkringar till följd av intrånget med 100 000 kr.

Matek har bestritt yrkandena i sin helhet. - - -.

GRUNDER

Länsförsäkringar

Mateks figur är i enlighet med art. 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, nedan varumärkesförordningen, förväxlingsbar med Varumärket eftersom Mateks figur är, om inte identisk så åtminstone mycket lik Varumärket och används för varor och tjänster av identiskt eller liknande slag som de Länsförsäkringar tillhandahåller. Varumärket är genom långvarig och omfattande användning väl känt i gemenskapen. Mateks användning av Mateks figur drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för Varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Risk för förväxling föreligger således i enlighet med art. 9.1 c varumärkesförordningen även för Mateks användning av Mateks figur för varor och tjänster av annat slag än det som omfattas av Varumärket. Användningen av Mateks figur innebär ett intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till Varumärket och fortsatt användning kan således förbjudas.

- - -

Matek

Bolagets figur visar inte sådana likheter med Varumärket att de är förväxlingsbara i varumärkesförordningens mening. Mateks figur vilseleder inte heller konsumenten om produkternas/tjänsternas kommersiella ursprung.

- - -

UTVECKLING AV TALAN

Länsförsäkringar

Idag är Länsförsäkringars varumärke landets starkaste varumärke inom branschen för bank, försäkring och fastighetsförmedling och ledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 28,8 procent för år 2011. Inom segmentet villa- och hemförsäkring innehar Länsförsäkringar en marknadsandel om knappt 40 procent. Länsförsäkringar är tredje största aktören inom fastighetsförmedling. Under ett och samma varumärke, genom respektive Länsförsäkringsbolag, får kunderna en helhet av tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar äger ett stort antal nationella varumärken och gemenskapsvarumärken där samtliga innefattar Varumärket. Varumärket har använts sedan 1969 av Länsförsäkringar.

Användningen av Varumärket sker på i princip allt internt och externt skriftligt kommunikationsmaterial, såsom brevpapper, försäkringsbrev, rapporter, hemsidor, annonser i olika slags media, reklamspottar i TV, sponsring av TV-program och annat liknande reklammaterial.

Genom Länsförsäkringars mycket långvariga, omfattande och intensiva användning av Varumärket har det rönt osedvanligt stor exponering och anses vara ett väl ansett varumärke i Sverige. Att Varumärket är väl ansett framgår med tydlighet av flera mätningar som Länsförsäkringar låtit göra och senast av en notorietetsundersökning utförd av marknadsundersökningsföretaget GfK Sverige AB under första veckan i juni 2011. Av undersökningen framgår det att av ett urval av över 1 500 respondenter var det 70 procent som spontant associerade Varumärket till Länsförsäkringar. Totalt 78 procent av respondenterna kopplade samman Varumärket med Länsförsäkringar. Dessa mycket höga siffror, i synnerhet när det kommer till de spontana svaren, vittnar om en mycket hög kännedom om Varumärket i omsättningskretsen.

Märkeslikhet

Varumärket utgörs av en komplex sammansatt konkret geometrisk figur. Figuren i sin helhet är inte en vanligen förekommande geometrisk figur såsom en rektangel, triangel, fyrkant eller en enkel linje. I förhållande till de varor och tjänster Varumärket är registrerat för är Varumärket inte på något sätt beskrivande eller suggestivt. Varumärket är ett fantasimärke till sin natur och ska anses ha hög inne-boende särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster det är registrerat för. Utgångspunkten för märkeslikhetsbedömningen är att Varumärket har hög inneboende särskiljningsförmåga och stort skyddsomfång.

Länsförsäkringars figur föreställer en kvadrat bestående av två L-formade stommar varav den ena stommen är upp- och nervänd och spegelvänd. De L-formade stommarna omgärdar en mindre kvadrat vilket ger figuren ett sammansatt kvadratiskt helhetsintryck. Mateks figur är en kvadrat bestående av två L-formade stommar varav den ena stommen är upp- och nervänd och spegelvänd. De L-formade stommarna omgärdar en mindre kvadrat vilket ger figuren ett sammansatt kvadratiskt visuellt helhetsintryck. Detaljskillnaderna i figurerna är mycket små och ska med utgångspunkt i principen om den ofullständiga minnesbilden inte beaktas i märkeslikhetsbedömningen. Figurerna i fråga är om inte varumärkesidentiska så mycket snarlika i det visuella helhetsintrycket. Varumärket har registrerats i svart/vitt vilket ger det skydd i samtliga färger och färgkombinationer. Oaktat bedömningen av det visuella helhetsintrycket återspeglar både Varumärket och Mateks figur konkreta kvadratiska geometriska figurer vilket gör dessa figurer konceptuellt lika.

Matek har medgett att det använt sin figur ensam. Oavsett om Matek använder Mateks figur ensam eller i kombination med eller i direkt anslutning till ordet MATEK föreligger det en märkeslikhet vid en jämförelse av varumärkenas helhetsintryck. Mateks figur har en distinkt och självständig roll i kombinationsvarumärket och kan inte anses som subsidiär i förhållande till ordet MATEK. Mateks figur är påtaglig och framträdande i kombinationsvarumärket, och eftersom det framträder i början av kombinationsvarumärket kommer omsättningskretsen att lägga märke till figuren först.

Varu- och tjänsteslagslikhet

Varumärket omfattar bl.a. "värdering av fastigheter; uthyrning av lägenheter och affärslokaler; fastighetsförvaltning" i klass 36 samt "uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster" i klass 37. Detta utgör kompletterande tjänster i förhållande till t.ex. försäljning av hus. Matek använder sin figur för försäljning av trähus, inbegripet konstruktion, produktion och montering. Tjänsterna uppförande/anläggande av byggnationer är identiska med den verksamhet Matek bedriver. För övriga tjänster för vilka Varumärket är registrerat är dessa i vart fall av liknande slag som Mateks.

Förväxlingsrisk

Vid en visuell och konceptuell jämförelse mellan Varumärket och Mateks figur är helhetsintrycket i allt väsentligt detsamma. Varorna och tjänsterna är delvis identiska och delvis lika. Därför kan det redan här konstateras en risk för förväxling. För de tjänster som är identiska krävs ett lägre mått av märkeslikhet, vilket medför att varumärkena är förväxlingsbara oavsett om Mateks figur används i kombination med ordet MATEK eller självständigt.

Av den marknadsundersökning som gjordes i juni 2011 framgår att 78 procent av omsättningskretsen känner igen Varumärket. Detta innebär att märket har en synnerligen hög grad av kännedom på den svenska marknaden (kriteriet för anseendeskydd är att i vart fall en tredjedel av omsättningskretsen ska känna igen kännetecknet ifråga) och därmed ett utökat skydd utanför de tjänster Varumärket är registrerat för, liksom ett utökat skyddsomfång inom de tjänsteslag Varumärket är registrerat för.

Det finns en risk att konsumenter uppfattar ett kommersiellt samband mellan Matek och Länsförsäkringar. Oavsett om det föreligger någon förväxlingsrisk så skyddas Länsförsäkringars ensamrätt till Varumärket eftersom Mateks befattning innebär ett otillbörligt utnyttjande av Varumärkets anseende.

Intrång

Matek använder sin figur i marknadsföring och utbjudande av sina tjänster och varor på sin hemsida på Internet, på sitt brevpapper och andra affärshandlingar, vid mässor i Sverige, på sina varor och på annat reklammaterial, utan lov därtill...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL