Case nº Ö 4374-13 of Svea hovrätt, May 09, 2014

Resolution DateMay 09, 2014
Issuing OrganizationSvea hovrätt

REFERAT

Stockholms tingsrätt

Dellcron AB (Dellcron) ansökte om stämning mot Husqvarna Aktiebolag (Husqvarna) och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Dellcron hade bättre rätt till uppfinningar specificerade i vissa angivna patentkrav i en internationell s.k. PCT-ansökan samt motsvarande uppfinningar i en amerikansk och en svensk patentansökan som var prioritetsgrundande till PCT-ansökan samt samtliga patentansökningar eller patent som under detta yrkande angivna uppfinningar i PCT-ansökningen må resultera i.

Sedan stämning utfärdats framställde Husqvarna ett avvisningsyrkande grundat på bl.a. en invändning om tingsrättens bristande internationella behörighet. Därefter förekom viss fortsatt skriftväxling under vilken Dellcron framställde ett andrahandsyrkande om fastställelse av att Dellcron hade bättre rätt till uppfinningar specificerade i vissa angivna patentkrav i den avskrivna svenska patentansökan.

Sedan Husqvarna fått den inlaga som innefattade andrahandsyrkandet för kännedom meddelade tingsrätten det överklagade beslutet i avvisningsfrågan. I detta prövade tingsrätten såväl invändningen om bristande internationell behörighet som tillåtligheten av fastställelsetalan.

Tingsrätten (rådmannen Caroline Hindmarsh) lämnade i beslut den 12 april 2013 avvisningsyrkandet utan bifall.

Svea hovrätt

Husqvarna överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle avvisa den av Dellcron vid tingsrätten förda talan.

Dellcron motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades.

Parterna anförde i huvudsak samma omständigheter och argumenterade på samma sätt som i tingsrätten. Husqvarna gjorde därtill till stöd för sitt yrkande om avvisning gällande att Stockholms tingsrätt under alla förhållanden inte var rätt forum såvitt avsåg en prövning av Dellcrons talan i den del som avsåg uppfinningar enligt den svenska patentansökningen, eftersom forumregeln i 65 § patentlagen (1967:837) inte var tillämplig på en sådan talan.

Svea hovrätt (hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ulrika Ihrfelt, referent, och Kajsa Bergkvist) anförde i beslut den 9 maj 2014 bl.a. följande.

SKÄL

Innebörden av Dellcrons talan

Dellcrons talan innefattar ett yrkande om fastställelse att bolaget har bättre rätt till vissa angivna uppfinningar, vilka Husqvarna har ansökt om patent för i Sverige, i USA och inom PCT-systemet (Patent Cooperation Treaty). Husqvarnas svenska ansökan skrevs emellertid av innan den prövades i sak.

Dellcron har enligt egen uppgift ansökt om patent på samma uppfinningar inom PCT-systemet.

Dellcrons förstahandsyrkande kan uppfattas på det sättet att det avser uppfinningar enligt PCT-ansökan. Hänvisningen till ansökningarna i Sverige och USA har med den tolkningen av yrkandet ingen självständig innebörd utan upplyser endast att prioritet för PCT-ansökan är grundad på dessa ansökningar. Den omständigheten att yrkandet omfattar fastställelse av att Dellcron har bättre rätt till samtliga patentansökningar eller patent som uppfinningarna i PCT-ansökningen må resultera i talar för en sådan tolkning. Yrkandet kan emellertid också uppfattas på det sättet att det avser uppfinningar dels i PCT-ansökan, dels i ansökan i USA (US-ansökan) och dels i den svenska ansökan.

Det av Dellcron framställda förstahandsyrkandet avser under alla förhållanden anspråk på bättre rätt till uppfinningar som är föremål för patentansökningar eller meddelade patent i de länder där Husqvarnas internationella patentansökan har nationaliserats och i USA. Som också tingsrätten har konstaterat är talan formulerad som ett anspråk på bättre rätt till uppfinningarna som sådana och inte som ett yrkande om överföring av någon patentansökan eller meddelat patent. En rätt till en uppfinning - en uppfinnarrätt - utgör ett civilrättsligt anspråk som får anses innefatta rätten att söka patent på en viss uppfinning, en presumtiv ensamrätt (jfr NJA 2009 s. 695 och Domeij, Patentavtalsrätt, s. 46 f.). När patent har sökts, övergår uppfinnarrätten följaktligen till att bli ett anspråk på rättigheterna enligt ansökan eller ett sedermera meddelat patent (jfr 17, 18 och 53 §§ patentlagen). Mot bakgrund av detta måste enligt hovrätten ett yrkande om bättre rätt till en uppfinning som är föremål för en patentansökan eller ett meddelat patent i realiteten uppfattas som ett...

To continue reading

Request your trial