Case nº T230-15 of Högsta domstolen, February 07, 2017

Resolution Date:February 07, 2017
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Skaraborgs tingsrätt

Cederroth AB och Pharbio Medical International Aktiebolag (i domen gemensamt betecknade Cederroth) väckte vid Skaraborgs tingsrätt talan mot Hela Pharma AB, sedermera Bringwell Sverige Aktiebolag (i domen betecknat Pharma), och yrkade förpliktande för Pharma att utge 26 127 579 kr jämte ränta.

Pharma bestred käromålet och vitsordade inte något belopp som skäligt i och för sig.

Tingsrätten (rådmännen Tommy Eriksson och Lotta Jonsson samt tingsnotarien Gustaf Larsson) anförde i dom den 25 juli 2013 bl.a. följande.

Bakgrund

Cederroth är innehavare av det registrerade varumärket Multi total och Pharma är registrerad innehavare av varumärket Mivitotal. Varumärkena är utformade i versaltext. Dessa varumärken har av parterna använts och används för försäljning av produkter i form av flytande kosttillskott. Cederroth påbörjade 2006 lanseringen av sin produkt. Vid den tidpunkten hade Pharma redan sedan några år försålt sin produkt. Pharma sålde i huvudsak sin produkt inom hälsofackhandeln och Cederroth lanserade först sin produkt inom dagligvaruhandeln varefter Cederroth i mars 2006 lanserade produkten även i hälsofackhandeln. Den 1 mars 2006 meddelade Sollentuna tingsrätt interimistiskt beslut däri Cederroth förbjöds, på talan av Pharma, att använda det aktuella varumärket Multi total vid äventyr av vite. Sedan Cederroth begärt omprövning och även överklagat det interimistiska beslutet utan framgång har detta stått fast till 26 februari 2010 då Svea hovrätt genom lagakraftägande dom konstaterat att varumärkesintrång ej förelegat och upphävt beslutet.

Domskäl

Cederroth har i huvudsak till grund för sitt yrkande gjort gällande följande. Under den tid det interimistiska beslutet varit gällande har Cederroth varit förhindrat att marknadsföra och sälja sin produkt Multi total vilket inneburit ekonomisk skada för Cederroth. Skadan har dels bestått i de direkta kostnader som Cederroth haft, dels avsett uteblivna vinster. Cederroth producerar och marknadsför ett stort antal produkter inom kategorier som personlig hygien, hälsa, rengöring och sårvård. Företaget har dotterbolag i de övriga nordiska länderna samt i ytterligare några länder. Cederroths produkter försäljs på apotek, i dagligvaruhandeln samt inom fackhandel inom hälsa. När Sollentuna tingsrätt meddelade det interimistiska beslutet i mars 2006 hade lanseringen av Multi total just inletts. I januari samma år hade lanseringen påbörjats inom dagligvaruhandeln och inom hälsokostbutiker hade Multi total endast försålts några dagar då beslutet meddelades. Genom det interimistiska beslutet stoppades all försäljning. Den svenska marknaden för vitamin- och mineralpreparat uppgick 2009 till omkring 750 miljoner kr. Det förekommer en mängd produkter på marknaden företrädesvis i tablettform. Emellertid var de flytande preparaten fåtaliga och Pharmas Mivitotal tillhör dem. Cederroth bedömde inför sin lansering att marknaden var god för Cederroths produkt och gjorde bedömningen att man med sina upparbetade kontakter inom såväl dagligvaruhandel, apotek och fackhandel hade stora möjligheter att få god lönsamhet i en produkt innefattande flytande kosttillskott. För att beräkna skadan för åren 2006 till 2010 har Cederroth använt sig av en modell som beräknar utebliven vinst per år. Modellen utgår från olika antaganden beträffande försäljningsutvecklingen. Dessa antaganden grundar sig dels på den erfarenhet som vunnits genom tidigare lanseringar av närliggande produkter och dels på de planer som upprättats inför den aktuella lanseringen. En lansering föregås av uppskattningar av bl.a. volymer de närmaste åren och uppskattningarna bygger på Cederroths kännedom om marknaden. Cederroths bedömningar av marknaden och kännedom om segmentet som Cederroth arbetar i är av sådan karaktär att Cederroth har goda möjligheter att göra realistiska avvägningar. Svårigheter uppkommer dock att ange vilken utebliven vinst som förekommit till följd av att försäljningen ägt rum under så kort tid varför försäljningsvolymerna endast kan uppskattas. Cederroths ekonomiska skada är enklare att beräkna och har av Pharma under det denna rättegång pågått ersatts. Den uteblivna vinsten har emellertid inte ersatts mera än marginellt varför Cederroth har rättmätigt ersättningskrav i denna del. Det förekommer adekvat kausalitet mellan Pharmas initiativ att utverka det oriktiga interimistiska beslutet i mars 2006 och den beräknade skada som därvid åsamkats Cederroth. Pharma har jämlikt 3 kap. 22 § 3 st. UB strikt ansvar för den skada som orsakats Cederroth.

Pharma har till grund för sitt bestridande i huvudsak anfört följande. Pharma har under ett flertal år försålt ett flytande kosttillskott under varumärket Mivitotal. Under 2006 salufördes preparatet främst i fackhandel men sedan dess har Mivitotal introducerats såväl inom detaljhandel som på apotek. Det är riktigt att Pharma i rättegång interimistiskt yrkat förbud för Cederroth att använda varumärket Multi total. Detta innebar emellertid inte att Cederroth betogs rätten att i och för sig sälja sitt preparat under annat varumärke. Pharma vidgår att de rättsliga prövningar som avslutades 2010 genom Svea hovrätts dom innebär att skadeståndsskyldighet i och för sig föreligger för Pharma. Det är vidare ostridigt att det av Cederroth angivna lagrummet innebär att något vållande inte krävs för att skadeståndsskyldighet skall föreligga. Skadan skall emellertid vara sådan att adekvat kausalitet skall förefinnas mellan åtgärden och skadan. Pharma gör gällande att så ej är fallet i större utsträckning än i så måtto där Pharma redan utgett skadestånd. Cederroths beräkning av skadan är inte realistisk och vinner inte stöd av det underlag Cederroth presterat. Cederroth har redovisat försäljningsprognoser som inte är realistiska särskilt med tanke på att Pharmas produkt redan fanns på marknaden. Härutöver har Cederroth som skadelidande att söka begränsa sin skada. Detta följer av allmänna skadeståndsrättsliga principer och är gällande även i förevarande situation. Cederroths varumärke Multi total hade i sig inte något egenvärde. Varumärket hade nyligen inregistrerats och försäljningen hade just påbörjats. Cederroth hade kunnat börja sälja sin produkt under annat varumärke utan att kostnader av större betydenhet åsamkats Cederroth och således kunnat begränsa sin skada avsevärt. Pharma har beräknat kostnaden för ett sådant förfarande och ersatt Cederroth i enlighet med dessa beräknade kostnader. Det skall särskilt anges att Cederroth själva varit inställda på en sådan lösning som nu angivits vilket framgår av ett brev från affärsområdeschefen S.W. där det anges att produkten kommer att relanseras under annat namn.

Tvisteföremålet

I målet är ostridigt att Pharma genom sitt förfarande vid Sollentuna tingsrätt är skadeståndsskyldigt gentemot Cederroth jämlikt 3 kap. 22 § UB. Det är vidare ostridigt att skadestånd i förevarande fall skall innefatta inte enbart förringande av förmögenhet utan även uteblivande av ökning av förmögenhet (lucrum cessans). Tvisten avser istället om Cederroth visat att skadan är av sådan omfattning som man påstått. Vidare avser tvisten i vilken utsträckning denna skada står i adekvat kausalitet till Pharmas åtgärder och slutligen har Pharma hävdat att Cederroth enligt allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser brustit i att söka begränsa sin skada.

I avseende å den första frågeställningen har Cederroth i huvudsak gjort följande gällande. Innan ett företag som Cederroth lanserar en ny produkt gör företaget, som har en mångårig erfarenhet av denna typ av lanseringar, en analys av marknaden och planerar med nogsamhet för ett realistiskt utfall. I detta fall hade Cederroth uppmärksammat att marknaden för flytande kosttillskott ägde en tillväxtpotential och att konkurrenssituationen var gynnsam. På fackhandeln fanns vid tidpunkten egentligen endast en aktör vilken var Pharma. I dagligvaruhandeln och på apoteken var konkurrenssituationen för Cederroth vid ifrågavarande tidpunkt mycket gynnsam eftersom man med sin produkt skulle bli ensam. Cederroth har upprättat en prognos och en plan där omsättning och tillväxt samt marginal redovisats för de första åren inom de tre segmenten dagligvaruhandel, apotek samt fackhandel. Cederroth har upprättat prognosen innan man satte igång verksamheten och i den planen sökt finna en realistisk bedömning. Denna prognos har använts av professorn Clas Bergström vid hans bedömning av skadans storlek och återfinns i hans sakkunnigutlåtande häröver.

Pharma har särskilt i vad avser frågan om skadans storlek invänt att i jämförelse med Pharmas egen utveckling under dessa år har Cederroth i flera avseenden varit alltför optimistiska i sin prognos. Således prognostiserade Cederroth försäljningssiffror för det första året som Pharma inte uppnått förrän år tre. Cederroth har tänkt sig en försäljning år fem som motsvarar 60 % av Pharmas hela försäljning efter 17 år på marknaden. Cederroth har i sin prognos tänkt sig marknadsföringskostnader i initialskedet på mindre än en halv miljon kr. Pharma lade ned mer än två miljoner kr i initiala marknadsföringskostnader. Cederroth har utöver detta ej prognostiserat några marknadsföringskostnader medan Pharma kontinuerligt haft kostnader i denna del på mellan tre och en halv och åtta och en halv miljon kr per år. Till yttermera visso är att anmärka att Pharma under denna tid varit tämligen ensamma på marknaden med sin produkt. Om Cederroth 2006 och framåt introducerat och salufört sin produkt hade man haft större marknadsföringskostnader än vad Pharma haft eftersom man varit tvingad vinna marknadsandelar på Pharmas produkts bekostnad.

I vad avser de två ovan angivna övriga frågor som är aktuella i målet har parterna åberopat rättsutlåtanden i form av responsa från professorn Jan Kleineman (Cederroth) och professorn Marianne Levin (Pharma). Cederroth har förutom omfattande skriftlig bevisning åberopat vittnesförhör med Cederroths förre verkställande direktör...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL