Case of Marknadsdomstolen, June 17, 2016

Defense:2016-10
Resolution Date:June 17, 2016
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd har ansett stå i strid med god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Även fråga om bl.a. förhållandet mellan 5 § och 10 § MFL.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDEKonsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

SVARANDEA. B.

SAKENMarknadsföring av uppköp av mobiltelefoner

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen förbjuder A. B., vid vite om en miljon (1 000 000) kr,

  att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner genom faktura eller på annat sätt kräva konsumenter på betalning för avtalsbrott, trots att det inte föreligger något bakomliggande avtal som innebär en betalningsförpliktelse.

 2. Marknadsdomstolen förbjuder A. B., vid vite om en miljon (1 000 000) kr,

  att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner påstå att uppköpstjänsten är kostnadsfri eller att använda påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.

 3. Marknadsdomstolen ålägger A. B., vid vite av en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner, tydligt och i anslutning till det pris som anges när en mobiltelefon värderas online, informera om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att det angivna priset ska utbetalas till konsumenten.

 4. A. B. ska ersätta KO för rättegångskostnader med tjugofemtusen (25 000) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  BAKGRUND

  1 A. B. bedrev tidigare näringsverksamhet under den registrerade, enskilda firman PhoneCash. Verksamheten - som bestod i bl.a. att A. B. köpte upp konsumenters begagnade mobiltelefoner - marknadsfördes på webbplatsen www.phonecash.se. Den enskilda firman har avregistrerats den 4 december 2015 efter en anmälan till Bolagsverket om att verksamheten upphört.

  2 KO inledde år 2012 ett tillsynsärende mot A. B. Efter att A. B. lämnat vissa utfästelser om rättelse av marknadsföringen avslutade Konsumentverket tillsynsärendet. KO inledde år 2014 ett nytt tillsynsärende mot A. B. rörande marknadsföringen på webbplatsen www.phonecash.se. KO väckte talan i Marknadsdomstolen i februari 2015 och framställde de yrkanden som framgår nedan, jämväl interimistiskt.

  3 Marknadsdomstolen har den 11 mars 2015 meddelat ett beslut om interimistiskt förbud i enlighet med KO:s yrkande b och c samt lämnat KO:s yrkande om interimistiskt förbud avseende yrkande a utan bifall.

  YRKANDEN M.M.

  4 KO har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite

  1. förbjuder A. B. med enskild firma PhoneCash att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner genom faktura eller på annat sätt kräva konsumenter på betalning för avtalsbrott, trots att det inte föreligger något bakomliggande avtal som innebär en betalningsförpliktelse.

  2. förbjuder A. B. med enskild firma PhoneCash att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner påstå att uppköpstjänsten är kostnadsfri, avgiftsfri eller annat liknande uttryck, när så inte är fallet.

  3. ålägger A. B. med enskild firma PhoneCash att vid marknadsföring av uppköp av mobiltelefoner tydligt och i anslutning till det pris som anges när en mobiltelefon värderas online informera om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att det angivna priset ska utbetalas till konsumenten.

  5 A. B. har, som han slutligen angett sin inställning, medgett KO:s yrkanden b och c men har bestritt KO:s yrkande a.

  6 Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Part har bestritt motparts yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

  GRUNDER

  7 Parterna har till grund för sin talan åberopat följande.

  KO

  8 Konsumenter som beställt ett kostnadsfritt "mobilpaket" från www.phonecash.se får ett skriftligt avtal samt ett adresserat och portofritt svarskuvert som ska användas av konsumenten om telefonen skickas in till försäljning. Om mobilpaketet beställts men någon telefon inte skickats in till försäljning har konsumenten blivit fakturerad med 299 kronor inklusive moms för ett "brutet avtal", dvs. för ett avtalsbrott, trots att det vid beställningen av mobilpaketet uttryckligen påståtts att det var kostnadsfritt samt att någon hänvisning inte skett till några avtalsvillkor. Konsumenten har alltså inte genom beställningen av mobilpaketet ingått något avtal som kan innebära en betalningsförpliktelse för ett avtalsbrott. A. B. har genom att skicka ut fakturor till konsumenter för påstått avtalsbrott, trots att ett förpliktande avtal saknas, gjort sig skyldig till vilseledande och otillbörlig marknadsföring enligt punkterna 21 och 29 i bilagan till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, svarta listan, samt enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen (2008:486), MFL. (yrkande a)

  9 A. B. har i marknadsföringen på www.phonecash.se felaktigt påstått att det är avgiftsfritt och kostnadsfritt att sälja sin mobiltelefon till honom. Marknadsföringen är vilseledande och otillbörlig enligt punkten 20 i svarta listan samt enligt 8 och 10 §§ MFL. (yrkande b)

  10 A. B. har vid värderingen av en mobiltelefon på www.phonecash.se inte uppgett att det angivna värdet är beroende av vissa ytterligare villkor. På varje webbsida har konsumenten kunnat söka efter hur mycket mobiltelefonen är värd, dvs. vilket försäljningspris som erbjuds för telefonen. Någon information om att det finns villkor eller inskränkningar för att få det angivna värdet anges inte. Den utelämnade informationen är vilseledande och otillbörlig enligt 8 och 10 §§ tredje stycket MFL. (yrkande c)

  1. B.

   11 De i målet aktuella fakturorna (yrkande a) har uppkommit genom att kunden inte har ångrat försäljningen inom rätt tid. På www.phonecash.se ges en offert till kunden med ett köpeerbjudande. Kunden besvarar detta genom beställningen/ordern av det s.k. mobilpaketet. Ordern bekräftas genom att ett mobilpaket (mobilavtal och villkor) skickas ut till kunden. Att avtalsbrott medför betalningsförpliktelse finns tydligt angivet i det mobilavtal som kommit kunden tillhanda efter beställning av mobilpaketet. Faktura skickas enbart där det föreligger en befintlig kundrelation och där avtal har brutits. Brutet avtal faktureras i enlighet med villkoren. Några vilseledande eller otillbörliga marknadsföringsmetoder har därför inte tillämpats.

   12 A. B. har inte angivit sin inställning till de omständigheter som KO åberopat till grund för yrkandena b och c (se punkt 6 ovan).

   UTVECKLING AV TALAN

   13 Parterna har utvecklat sin talan enligt följande.

   KO

   Den påtalade marknadsföringen

   14 På webbplatsen www.phonecash.se finns sju olika flikar: "HEM", "SÅ FUNGERAR DET", "SÄLJ DIN MOBIL", "KUNDCENTER", "VILLKOR", "OM PHONECASH" och "KONTAKTA OSS".

   15 Under fliken "SÅ FUNGERAR DET" anges under huvudrubriken att det är "smidigt, enkelt och avgiftsfritt" att sälja mobiltelefonen. Därefter anges i tre steg hur försäljningsprocessen går till. Först uppmanas konsumenten att låta värdera mobiltelefonen på webbplatsen. Om konsumenten beställer ett "kostnadsfritt" mobilpaket skickar A. B. ut ett skriftligt mobilavtal samt ett adresserat och portofritt svarskuvert (en mobilpåse) till konsumenten som ska användas om telefonen skickas in till försäljning. Slutligen sker en direktbetalning till konsumenten efter det att telefonen testats.

   16 Under varje flik på webbplatsen anges i grön bakgrund och med vit text huvudrubriken "Vi köper din mobil för upp till 2870 KR!". Två rader längre ned finns texten: "Allt är helt kostnadsfritt". Uttrycket har använts på varje flik under webbplatsen i vart fall fram till den 14 juli 2014. Det vitsordas att A. B. någon gång efter detta datum tagit bort just det påståendet. Längst till höger på varje webbsida och under tre i färg återgivna mobiltelefoner finns ett avsnitt som antingen inleds med rubriken "Börja med att fylla i här" eller med "Beställ mobilpaket". Därunder finns texten: "Mobilpaketet är kostnadsfritt och innehåller avtal samt betalt svarskuvert att skicka in din mobil med". Under texten finns ett beställningsformulär med fem kolumner där konsumenten kan fylla i uppgifter...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL