Case of Marknadsdomstolen, August 15, 2016

Defense:2016-13
Resolution Date:August 15, 2016
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDEKonsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad

SVARANDEMalmö Dansakademi AB, 556850-1372, Sofielundsvägen 57, 214 34 MalmöOmbud: Jur. kand. A. B., Nordbro AB, Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö

SAKENInformation om ångerrätt

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen ålägger Malmö Dansakademi AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att, innan distansavtal om danskurs träffas med konsument, lämna klar och begriplig information till konsumenten om dennes rätt att ångra avtalet, samt om

  1. hur ångerfristen beräknas,

  2. hur ångerrätten utövas,

  3. att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det, och om

  4. vilka konsekvenser det får för konsumenten om denne ångrar köpet.

 2. Malmö Dansakademi AB ska ersätta Konsumentombudsmannen för rättegångskostnader med 35 000 kr avseende arbete, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  ______________________

  BAKGRUND

  1 Malmö Dansakademi AB bedriver enligt sin verksamhetsbeskrivning dansutbildning. Bolaget har marknadsfört danskurser, bl.a. på sin webbplats www.dansakademi.se. De konsumenter som önskat delta i kurserna har kunnat göra en anmälan om detta på bolagets webbplats.

  YRKANDEN

  2 Konsumentombudsmannen (KO) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Malmö Dansakademi att, innan distansavtal om danskurs träffas med konsument, lämna klar och begriplig information till konsumenten om dennes rätt att ångra avtalet, såvitt avser

  1. hur ångerfristen beräknas,

  2. hur ångerrätten utövas,

  3. att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur

   konsumenten kan ta del av det, samt

  4. vilka konsekvenser det får för konsumenten om denne ångrar köpet.

   3 Malmö Dansakademi har medgivit KO:s yrkanden i själva saken.

   4 Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

   GRUNDER

   5 KO har åberopat följande till grund för talan.

   6 Malmö Dansakademi träffar, genom det anmälningssystem som bolaget har på sin webbplats www.dansakademi.se, avtal på distans med konsumenter om rätt till deltagande i bolagets danskurser. Malmö Dansakademi utelämnar information om konsumentens ångerrätt innan avtal träffas, trots att det åligger bolaget att lämna sådan information enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Ingen av de i distansavtalslagen uppräknade situationerna som innebär att undantag från ångerrätten föreligger är aktuella.

   7 Malmö Dansakademis utelämnande av ångerrättsinformation utgör ett vilseledande utelämnande av väsentlig information enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Att information har utelämnats påverkar eller...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL