Case nº UM3266-14 of Migrationsöverdomstolen, August 20, 2015

President:1
Resolution Date:August 20, 2015
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Möjligheten att avvisa en asylansökan med hänvisning till att den sökande har en sådan anknytning till ett annat land än sitt hemland att det är rimligt för honom eller henne att resa dit (säkert tredjeland) följer ett eget system som bygger på asylprocedurdirektivet. Det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att samtliga förutsättningar för tillämpningen av den relevanta bestämmelsen i ... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KM, medborgare i Syrien, reste in i Sverige den 30 augusti 2013 och ansökte om asyl samma dag. Som asylskäl åberopade han den allmänna situationen i Syrien och risken för att han vid ett återvändande dit skulle komma att kallas in som reservist och skickas till en krigszon. Han hänvisade också till risken för repressalier från de syriska myndigheternas sida av det skälet att han avvikit från krigstjänstgöring och även för att han lämnat Syrien illegalt.

Under Migrationsverkets utredning kom det fram att KM har en viss anknytning till Armenien. Beträffande denna anknytning uppgav KM i huvudsak följande. Hans far är syrier och hans mor är armenier. Han är född på det territorium som numera utgör Armenien men han har sedan två-tre års ålder bott i Syrien, bortsett från åren 1988-1995 då han utbildade sig till läkare i Armenien. Hans modersmål är armeniska men han talar även arabiska och andra språk. Trots sin koppling till Armenien kan han inte bosätta sig där, eftersom han numera saknar anknytning dit. Han har inte vistats där sedan år 1995 och alla hans släktingar där har emigrerat.

Migrationsverket beslutade den 15 januari 2014 att avvisa KM:s asylansökan med stöd av 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen (2005:716) och att utvisa honom ur Sverige. Utvisningsbeslutet skulle verkställas genom att han reste till Armenien, om han inte visade att något annat land kunde ta emot honom. Verket motiverade sitt beslut på i huvudsak följande sätt. Det saknas anledning att anta att KM i Armenien skulle utsättas för skyddsgrundande behandling, att han inte skulle kunna få frågan om asyl prövad i Armenien eller att han vid ett återvändande dit skulle riskera att sändas vidare till ett land där han riskerar skyddsgrundande behandling. Vidare finns det ett förenklat ansökningsförfarande för etniska armenier som vill bli armeniska medborgare. Det torde inte vara något som hindrar att KM i egenskap av etnisk armenier ansöker om och beviljas medborgarskap i Armenien. Med beaktande av att han är etnisk armenier född på det territorium som numera utgör Armenien, att hans modersmål är armeniska och att han i vuxen ålder varit bosatt i Armenien har han en starkare anknytning till Armenien än till Sverige. KM:s anknytning till Armenien är sådan att det är rimligt för honom att resa dit. Hans ansökan om asyl ska därför inte prövas i Sverige. Det finns inte heller någon annan grund för att bevilja honom uppehållstillstånd.

KM överklagade Migrationsverkets beslut.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2014-04-07, ordförande Königsson), avslog överklagandet och angav som skäl för sitt avgörande bl.a. följande. På grund av den landinformation som återges i Migrationsverkets beslut och vad som i övrigt kommit fram i målet ska Armenien anses uppfylla kriterierna för att vara ett säkert tredje land. KM har sådan anknytning till Armenien att det är rimligt för honom att resa dit. Han har inte anfört något skyddsbehov mot det landet. Han kan därför inte beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande och inte heller statusförklaring. Sammantaget har det funnits fog för beslutet att avvisa KM:s ansökan. Det finns inte heller någon annan grund för att bevilja honom uppehållstillstånd.

KM överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle upphäva Migrationsverkets beslut att avvisa hans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att inte pröva frågan om statusförklaring och att utvisa honom. Han yrkade även att Migrationsöverdomstolen skulle återförvisa ärendet till Migrationsverket för prövning av frågan i sak. Han anförde i huvudsak följande.

Han har inte en sådan anknytning till Armenien att det är rimligt för honom att resa dit. Han är syrisk medborgare och har bott i Syrien i princip hela sitt liv. Hans far är syrier och enligt arabisk tradition ärvs etnicitet på fädernet. Han ser sig själv som syrier och talar arabiska bättre än vad han talar armeniska. Han har...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL