Case nº UM10066-15 of Migrationsöverdomstolen, December 19, 2016

President:1
Resolution Date:December 19, 2016
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd då två makar samtidigt söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till samme make.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

TD respektive KK är båda gifta med samme man, som beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i juni 2014 som alternativt skyddsbehövande. I september 2014 ansökte båda kvinnorna om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken. Som medsökande fanns barnen från TD:s respektive KK:s äktenskap med honom. Såväl TD som KK lämnade samtycke till att barnen bosatte sig hos maken/fadern i Sverige.

Migrationsverket beslutade den 6 mars 2015 att bifalla barnens ansökningar om uppehållstillstånd samt att i två separata beslut avslå TD:s och KK:s ansökningar. Som skäl för avslagsbesluten anförde Migrationsverket bl.a. följande. Det saknas skäl att inte erkänna TD:s respektive KK:s äktenskap som civilrättsligt giltiga i Sverige. Mot bakgrund av att kravet på att upprätthålla ett skydd mot månggifte framställs så starkt i både den svenska lagstiftningen och i familjeåterföreningsdirektivet (rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening) framstår det som orimligt att månggiftet i den nuvarande situationen skulle bedömas annorlunda än vad som hade varit fallet om den ena makan redan hade bosatt sig i Sverige. Det finns därför skäl att redan med stöd av 5 kap. 17 b § utlänningslagen (2005:716) vägra TD respektive KK uppehållstillstånd. Enbart makens permanenta uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande är inte sådant att det finns skäl att göra avsteg från ovanstående krav från lagstiftaren. Även vid en sammantagen bedömning av TD:s och KK:s livssituation i övrigt, makens tillstånd i Sverige, situationen i Syrien och deras svåra bostadssituation ska kravet på att förhindra månggifte upprätthållas. Det finns därför även skäl att avslå ansökan om uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 17 a § andra stycket 2 och tredje stycket utlänningslagen. Det finns inte heller grund för tillämpning av utlänningslagens bestämmelser om hushållsgemenskap enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2, eftersom den bestämmelsen exkluderar gifta eller sambo. Uppehållstillstånd enligt den bestämmelsen kan inte heller beviljas på grund av de permanenta uppehållstillstånd som barnen har beviljats samma dag, eftersom TD och KK har medgett att de bosätter sig i Sverige. Vad gäller bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § utlänningslagen väger kravet på att förhindra månggifte tungt och även med beaktande av barnets bästa väger det tyngre än denna hänsyn.

TD och KK överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, (2015-12-10, ordförande Svensson samt tre nämndemän), som i två likalydande domar biföll överklagandena och beviljade båda kvinnorna permanent uppehållstillstånd. Som skäl för avgörandena anförde migrationsdomstolen bl.a. följande. Av TD:s och KK:s respektive anknytningsansökningar framgår inget annat än att samtliga makar planerar att leva tillsammans i Sverige. Maken lever emellertid inte tillsammans med någon av sina fruar i Sverige. Bestämmelsen i 5 kap. 17 b § utlänningslagen är därför inte tillämplig i målet. Frågan är i stället om uppehållstillstånd bör vägras med stöd av 5 kap. 17 a § andra stycket 2 utlänningslagen. Av den paragrafens tredje stycke följer att hänsyn ska tas till utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras. Eftersom TD:s och KK:s respektive barn har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige ska en proportionalitetsbedömning göras av barnets bästa å ena sidan och intresset av att motverka månggifte å andra sidan. Att avslå anknytningsansökningar i syfte att förhindra polygami och månggifte anses vanligtvis starkt motiverat av hänsyn till betydelsefulla allmänna och enskilda intressen. Av Europadomstolens praxis följer att barnets bästa är av högsta betydelse. Även av artikel 3 i barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) framgår att offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter och lagstiftande organ åläggs att vid alla åtgärder som rör barn låta barnets bästa komma i främsta rummet. Vid en proportionalitetsbedömning mellan de i målen motstående intressena står det klart att det är av högsta betydelse att barnets bästa kommer i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Även om lagstiftningen och rättskipningen ska syfta till att upprätthålla sådana för samhällsordningen viktiga principer kan det inte anses förenligt med barnets bästa att neka TD och KK uppehållstillstånd och därigenom skilja de i Sverige bosatta barnen från sina mödrar. Det har även framgått att TD och KK lever under mycket svåra förhållanden i hemlandet och det kan inte rimligen förväntas att barnen inom överskådlig tid kan ges möjlighet att återförenas med sina mödrar i hemlandet. Mot den bakgrunden ska TD:s och KK:s ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning till deras make beviljas.

Migrationsverket överklagade domarna och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle fastställa Migrationsverkets beslut den 6 mars 2015 avseende TD och KK. Till stöd för överklagandet anförde Migrationsverket bl.a. följande.

Bestämmelsen i 5 kap. 17 a § andra stycket 2 utlänningslagen avser en situation då uppehållstillstånd får vägras. I förarbetena (prop. 2005/06:72 s. 37) anges att ett undantag då uppehållstillstånd inte bör vägras är situationen då anknytningspersonen eller sökanden är gift men har svårigheter att få äktenskapsskillnad. Den situationen kan inte likställas med den som är aktuell i förevarande mål. Både TD och KK har levt tillsammans med maken i Syrien fram till att denne lämnade Syrien på grund av den väpnade konflikt som råder där. Av handlingarna framgår att det finns en tydlig avsikt från samtliga parter att fortsätta samlevnaden även i Sverige om TD och KK beviljas de sökta tillstånden. Det finns skäl att avslå ansökningarna redan på denna grund. Vad gäller frågan om hur barnets bästa ska vägas i förhållande till samhällets intresse av att motverka månggifte anförs följande. Månggifte accepteras inte i den svenska rättsordningen. Enligt...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL