Case nº B1892-16 of Hovrätten för Västra Sverige, June 22, 2016

Resolution Date:June 22, 2016
Issuing Organization:Hovrätten för Västra Sverige
SUMMARY

Fråga om bestämmelsen om straff för egenmäktighet med barn är tillämplig när ett barn som har omhändertagits för vård enligt LVU bortförs innan det har överlämnats till de utsedda vårdgivarna och vården således inte har kunnat påbörjas. Tillika fråga om skadestånd för kränkning till barnet.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Värmlands tingsrätt

Åklagaren åtalade Y.Å. för egenmäktighet med barn enligt följande gärningspåstående.

Y.Å. har fram till den 2 november 2015 haft gemensam vårdnad med R.L. om E.L. som är född i april 2004.

Den 20 maj 2015 beslutade förvaltningsrätten att E.L. skulle beredas vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Y.Å. har, utan något beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljt E.L. från R.L. respektive de som skulle vårda E.L. med stöd av nämnda lag genom att mellan den 1 juli 2014 och den 22 januari 2016 inte låta dessa träffa henne samt från tiden 12 juni 2015 hålla henne gömd på okänd plats, Sverige.

Y.Å. begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren förtydligade att hon angett starttidpunkten till den 1 juli 2014 på grund av en lagändring som skedde då.

E.L. yrkade skadestånd med 35 000 kr avseende kränkning jämte ränta från den 1 juli 2014 till dess betalning sker.

Y.Å. förnekade gärningen. Hon förnekade därvid att hon egenmäktigt skilt E.L. från R.L. Hon anförde att hon såvitt avser skiljandet från dem som skulle vårda E.L. vidare enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) handlade i nöd eller putativ nöd.

Y.Å. bestred skadeståndsyrkandet.

Tingsrätten (chefsrådmannen Lars Holmgård samt nämndemännen Rolf Carlsson, Göran Enerstål och Sven Johansson) anförde i dom den 18 februari 2016 följande.

DOMSKÄL

Utredningen

Y.Å. och R.L. var tidigare sambor. Tillsammans fick de 2004 E.L. som de har haft gemensam vårdnad om fram till ett interimistiskt beslut av tingsrätten den 2 november 2015, i vilket R.L. fick ensam vårdnad.

E.L. har i huvudsak bott hos Y.Å. Hon har haft regelbundet umgänge med R.L. Det sista umgänget före den i brottmålet aktuella perioden var i april 2014. Därefter hade E.L. och R.L. endast telefonkontakter, vilka efter ett tag upphörde.

Barn- och ungdomsutskottet i Hagfors kommun ansökte hos Förvaltningsrätten i Karlstad att E.L. skulle beredas vård enligt 2 § LVU. Som grund för ansökan angav utskottet att det på grund av brister i omsorgen om E.L. fanns en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skulle skadas. Förvaltningsrätten biföll yrkandet i en dom den 20 maj 2015. Kammarrätten i Göteborg avslog senare ett överklagande av domen.

Hagfors kommun beslutade i juni 2015 att placera E.L. i ett familjehem. Förvaltningsrätten har fastställt omhändertagandet. Beslutet verkställdes dock inte, eftersom E.L. vid verkställighetsförsök den 12 juni 2015 inte påträffades. E.L. återfanns den 22 januari 2016.

E.L. gick inte i skolan höstterminen 2015.

E.L. och R.L. träffades åter den 9 februari 2016.

R.L. lämnade följande uppgifter. Sedan umgänget och telefonkontakterna upphörde har han försökt ringa E.L. men inte fått svar. Y.L. eller E.L. har någon gång svarat på sms att de inte skulle ses. En gång under 2015 gjorde socialtjänsten ett upplägg innebärande att de skulle träffas vid en korvkiosk, samtidigt som Y.L. satt i bilen. Han tackade nej till detta upplägg. Det är enda gången han har sagt nej till umgänge. Var E.L. har befunnit sig har han inte fått veta.

När han nu åter har fått träffa E.L. har han konstaterat att hon är mager. Han har inte pratat med E.L. om hur hon har haft det.

Y.Å. lämnade följande uppgifter. Umgänget mellan E.L. och R.L. fungerade inte. Ibland kom R.L. och ibland inte. E.L. har uttryckt att hon inte vill träffa R.L. Y.Å. har försökt ringa R.L. men det har alltid slutat med att han blir arg. Inte heller fungerar det att hon skickar sms. Endast vid ett tillfälle i maj 2015 har R.L. skickat sms till henne. Hon har inte pratat illa om R.L. inför E.L. utan i stället legat på E.L. att hon måste träffa R.L.

R.L. är dömd för misshandel mot henne. Misshandeln skedde innan E.L. fanns. Vid två tillfällen har hon anmält R.L. Vid det ena tillfället hade R.L. dansat naken. Vid det andra tillfället hade R.L. haft en dust med E.L. så att hon hade klämmärken på armarna.

E.L. har i perioder haft hög frånvaro från skolan. Anledningen till att E.L. helt har uteblivit från skolan är att hon varit mobbad.

När omhändertagandet enligt LVU skulle verkställas försvann E.L. från huset. Efter ett par timmar hittade hon E.L, som sa hon att hon skulle "döda sig" eller "då dör jag" om socialen skulle ta henne. Uttalandet gjorde...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL