Case nº B10485-15 of Svea hovrätt, December 22, 2015

Resolution Date:December 22, 2015
Issuing Organization:Svea hovrätt
SUMMARY

Tre unga män utan fastställd identitet har åtalats för grov våldtäkt. Fråga om vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av deras ålder, dels för bedömning av straffmyndighet, dels vid påföljdsval och straffmätning.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot Y.H., A.A. och M.M. för bl.a. grov våldtäkt och gjorde gällande att dessa tre samt ytterligare minst en okänd person, den 9 september 2015 vid en klippa på Klockstapelbacken 3 i Stockholm, tillsammans och i samförstånd tvingat målsäganden till upprepade samlag.

Målsäganden yrkade att Y.H., A.A. och M.M. i anledning härav skulle förpliktas att solidariskt till henne betala skadestånd med 200 000 kr, varav 175 000 kr för kränkning samt 25 000 kr för sveda och värk.

Y.H., A.A. och M.M. förnekade gärningen och bestred det enskilda anspråket.

Y.H. uppgav att han föddes i juli 1999 och således var 16 år vid tidpunkten för brottet. A.A. respektive M.M. uppgav att de föddes den 7 mars 2002 respektive den 24 december 2000 och att de därmed inte var straffmyndiga (15 år) vid brottet.

Tingsrätten (rådmannen Tore Gissin samt nämndemännen Christina Wünsche, Elisabeth Hellström och Hans Carlsson) anförde i dom den 5 november 2015 - efter att ha funnit att Y.H., A.A. och M.M. gjort sig skyldiga till grov våldtäkt - i fråga om straffmyndighet, påföljd och skadestånd bl.a. följande.

DOMSKÄL

A.A. har sagt att han är född den 7 mars 2002. Från Interpol finns uppgifter att A.A. varit häktad i Tyskland 2014 under namnet S.L. född den 27 september 1996. I Norge har hans fingeravtryck identifierats med en A.Ay. född den 21 december 1998 och S.L. född den 27 september 1996. Han undersöktes i september 2014 i Tyskland för att bestämma ålder. Den odontologiska utredningen där uttalade att han var äldre än 16 år men kunde vara yngre än 18 år. Vid en läkarundersökning i samband med den nu aktuella gärningen bedömde läkaren att A.A. är cirka 18 år med beaktande av utseende, växt, könsorgansutveckling och röst. Med hänvisning till att A.A. själv har lämnat så olika uppgifter om sin ålder och sitt namn saknar han trovärdighet. Enligt tingsrätten utvisar utredningen att han åtminstone var 15 år vid gärningen.

M.M. har under förhandlingen sagt att han är född den 24 september 2000. Tysk polis har identifierat M.M. som M.D. född den 5 februari 1998. Enligt Migrationsverket sökte M.M. asyl i Sverige i mars 2015 och hade då uppgett att han var född den 6 april 2000. När han läkarundersöktes med anledning av nu aktuell gärning bedömde läkaren att M.M. var cirka 18 år med hänvisning till utseende, växt, könsorgansutveckling och röst. Enligt tingsrätten har M.M. anpassat uppgiften om sin ålder så att han ska kunna undgå lagföring. Utredningen visar att han åtminstone var 15 år vid gärningen.

Lägsta straff för grov våldtäkt är fängelse fyra år. Utredningen visar att Y.H. varit den mest aktiva och stått för våldet. För hans del är straffvärdet fyra år och sex månader. För de båda andra är det fyra år. Med beaktande av detta, ålder och bestämmelsen i 30 kap. 5 § brottsbalken bestämmer tingsrätten påföljden för Y.H. till sluten ungdomsvård nio månader. För A.A. och M.M. bestäms påföljden för var och en av dem till sluten ungdomsvård sex månader.

På grund av bedömningen i skuldfrågan ska de tilltalade betala skadestånd till målsäganden. Av praxis följer att ersättning för kränkning vid grov våldtäkt har bestämts till 150 000 kr. Omständigheterna i det nu aktuella fallet är inte sådana att det finns anledning att döma ut ett högre belopp. Detsamma gäller ersättning för sveda och värk, där alltså ersättningen ska bestämmas till 15 000 kr.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer Y.H. för grov våldtäkt till sluten ungdomsvård nio månader, A.A. för grov våldtäkt till sluten ungdomsvård sex månader och M.M. för grov våldtäkt till sluten ungdomsvård sex månader samt förpliktar Y.H., A.A. och M.M. att, solidariskt med varandra, betala skadestånd till målsäganden med 165 000 kr.

Svea hovrätt

Y.H., A.A. och M.M. överklagade tingsrättens dom och yrkade att åtalet och målsägandens skadeståndsanspråk skulle ogillas. A.A. och M.M. gjorde även i hovrätten gällande att de vid tidpunkten för den påstådda gärningen inte hade fyllt 15 år och därför inte fick dömas till påföljd. Y.H., A.A. och M.M. yrkade under alla omständigheter att straffet skulle mildras.

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL