Case nº A-130-2015 och A-8-2016 of Arbetsdomstolen, December 14, 2016

Defense:2016-76
Resolution Date:December 14, 2016
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Fråga om staten har fullgjort sin skyldighet att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen i samband med ombildningen av 21 polismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en sammanhållen myndighet.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Parter:

OFRs förbundsområde Poliser genom Polisförbundet; Staten genom Arbetsgivarverket

Nr 76

OFRs förbundsområde Poliser genom Polisförbundet

mot

Staten genom Arbetsgivarverket.

Bakgrund

Mellan staten och OFRs förbundsområde Poliser (OFR/P) gäller kollektivavtal. OFR/P är ett förbundsområde inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR). OFR/P är en sammanslutning av arbetstagarorganisationerna Polisförbundet (förbundet) och TULL-KUST. OFR/P och Polisförbundet är sinsemellan ense om att Polisförbundet ska företräda OFR/P i målet.

Tidigare bestod polisen av Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Regeringen tillsatte den 20 december 2012 en särskild utredare - T.R. - som i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen skulle besluta om och genomföra de åtgärder som krävdes för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Utredningen skulle även omfatta frågan om Statens Kriminaltekniska Laboratorium skulle ingå i den nya Polismyndigheten. I uppdraget ingick bl.a. att bemanna Polismyndigheten när det gäller de anställningar som Polismyndigheten ska besluta om (dir. 2012:129). För arbetet inrättades en särskild genomförandeorganisation vilken benämndes genomförandekommittén. Kommittén utgjorde en egen myndighet.

Den 1 januari 2015 inledde den nya Polismyndigheten sin verksamhet. Ombildningen föregicks av återkommande förhandlingar mellan genomförandekommittén och bl.a. OFR/P, som då företräddes av Polisförbundet. Vid en förhandling den 7-8 augusti 2014 - augustiförhandlingen - behandlades en preliminär inplacering av de anställda i den nya organisationen.

Tvisten gäller om staten har fullgjort förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen i vissa avseenden. Frågan är för det första om den nya Polismyndigheten, efter att den inlett sin verksamhet den 1 januari 2015, skulle ha förhandlat med OFR/P innan myndigheten fattade eller verkställde vissa beslut, oavsett om dessa beslut varit föremål för förhandling mellan genomförandekommittén och OFR/P. De beslut som tvisten i denna del gäller är beslut om

 1. bemanning av organisationen,

 2. Polismyndighetens detaljorganisation och styrdokument,

 3. tillfälliga chefsförordnanden i Polismyndigheten, samt

 4. Polismyndighetens arbets-, delegations- och handläggningsordningar.

  Den andra tvistiga frågan är om genomförandekommittén genom augustiförhandlingen fullgjort förhandlingsskyldigheten inför beslut om bemanning av den nya organisationen (a).

  Parterna är ense om att Polismyndigheten inte förhandlat med OFR/P avseende de aktuella besluten (a-d). Statens inställning är att dess förhandlingsskyldighet fullgjorts av genomförandekommittén. OFR/P:s inställning är att genomförandekommittén inte har kunnat genomföra medbestämmandeförhandlingar inför de aktuella besluten. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att genomförandekommittén har kunnat genomföra medbestämmandeförhandlingar är parterna ense om att medbestämmandeförhandlingar före den 1 januari 2015 hållits mellan genomförandekommittén och OFR/P avseende besluten (b-d). Parterna är oense om augustiförhandlingen uppfyller kraven i 11 § medbestämmandelagen avseende besluten om bemanning av organisationen (a).

  Yrkanden m.m.

  OFR/P har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till OFR/P betala i första hand

  - allmänt skadestånd med 10 miljoner kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 28 januari 2016 till dess betalning sker, för att Polismyndigheten inte förhandlat avseende besluten (a-d) efter den 1 januari 2015 (mål A 8/16),

  eller, i andra hand,

  - allmänt skadestånd med 10 miljoner kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 30 september 2015 till dess betalning sker, för att genomförandekommittén och/eller Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna inte förhandlat avseende beslutet (a) före den 1 januari 2015 (mål A 130/15).

  Staten har bestritt talan. Om OFR/P:s talan i någon del vinner bifall, ska skadeståndet, enligt staten, jämkas till noll eller till det belopp som domstolen finner skäligt. Ränteyrkandena har vitsordats som skäliga i och för sig.

  Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

  Parterna har till utveckling av sin talan anfört följande.

  OFR/P

  Sammanfattning av grunderna för talan

  Den 1 januari 2015 ersattes Rikspolisstyrelsen, Statens Kriminaltekniska Laboratorium och 21 polismyndigheter av en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Verksamhetsförändringen utgjorde en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och överlåtelsedirektivet (direktiv 2001/23/EG).

  Samma dag fattade och verkställde Polismyndigheten beslut om

 5. bemanning av organisationen,

 6. Polismyndighetens detaljorganisation och styrdokument,

 7. tillfälliga chefsförordnanden i Polismyndigheten, samt

 8. Polismyndighetens arbets-, delegations- och handläggningsordningar.

  Besluten under (c) avsåg dels att chefers ordinarie förordnanden ersattes med tillfälliga förordnanden, dels att vissa chefer blev av med sina chefsförordnanden och dels att vissa chefsbefattningar tillfälligt tillsattes med arbetstagare som inte tidigare varit chefer.

  Dessa beslut utgjorde viktigare förändringar av verksamheten. Polismyndigheten har därför - i egenskap av förvärvare - varit skyldig att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen inför de förändringar som genomfördes vid verksamhetsövergången. Polismyndigheten har varit skyldig att förhandla innan dessa verksamhetsförändringar genomfördes oavsett om frågorna förhandlats mellan genomförandekommittén och OFR/P. Förhandlingsskyldigheten kan endast fullgöras av den som är funktionell arbetsgivare. Genomförandekommittén har aldrig varit funktionell arbetsgivare. Staten har härigenom brutit mot 11 § medbestämmandelagen och ska åläggas att betala allmänt skadestånd.

  För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att genomförandekommittén har kunnat fullgöra förhandlingsskyldigheten gör OFR/P gällande följande. Genomförandekommittén har genomfört förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen med OFR/P avseende besluten om Polismyndighetens detaljorganisation och styrdokument (b), tillfälliga chefsförordnanden i Polismyndigheten (c), samt Polismyndighetens arbets-, delegations- och handläggningsordningar (d). Däremot har genomförandekommittén inte på ett korrekt sätt genomfört förhandlingar enligt 11 § medbestämmandelagen inför beslut om bemanning av den nya organisationen (a), dvs. beslut om vilka arbetsuppgifter de anställda skulle ha i den nya organisationen. Förhandling har hållits i augusti 2014 om en preliminär inplacering av arbetstagarna i den nya organisationen. Någon förhandling om vilka arbetsuppgifter som de anställda skulle ha i den nya organisationen, utifrån arbetstagarnas kompetens och verksamhetens behov, har inte hållits vare sig av genomförandekommittén eller av Rikspolisstyrelsen. Staten har härigenom brutit mot 11 § medbestämmandelagen och ska åläggas att betala allmänt skadestånd.

  Det finns inte skäl att jämka skadeståndsbeloppet.

  Utveckling av talan

  Genomförandekommitténs inledande arbete

  I april 2014 upprättade genomförandekommittén en PM där kommittén konstaterade att omorganisationen utgör en verksamhetsövergång och att detta innebär att handlingsutrymmet är begränsat i fråga om förändringar av de anställdas arbetsuppgifter. I promemorian anges följande.

  Arbetsrättslig bedömning

  Under arbetet med justering av inmappning i NY-läge kan arbetsrättsliga frågeställningar uppkomma beroende på var en anställd mappas in i förhållande till NU-läge. Reglerna om verksamhetövergång ger den anställde en rätt att gå över i sin anställning till den nya organisationen med oförändrade villkor. Om den nya placeringen i sig innebär betydande förändringar för den anställda, exempelvis vad avser arbetsuppgifternas innehåll, riskerar detta att stå i strid med reglerna om verksamhetsövergång.

  Tiden fram till augustiförhandlingen

  I maj 2014 beslutade genomförandekommittén om huvuddragen i Polismyndighetens detaljorganisation, det s.k. majbeslutet. Genom detta fastställdes huvuddragen i en organisationsstruktur för den nya Polismyndigheten. Organisationsstrukturen innehöll "tomma rutor" som skulle fyllas med anställda.

  Vid förhandlingar inför majbeslutet tog Polisförbundet upp att förhandlingar och beslut om Polismyndighetens organisation endast kunde avse huvuddragen i organisationen. Förbundet anförde att skälet för detta var att någon verksamhetsanalys inte hade gjorts. Genomförandekommittén, genom K.M. och T.R., höll med om att någon verksamhetsanalys inte hade gjorts och att ordet "huvuddragen" därför skulle föras in i beskrivningen av förhandlingsärendet samt i beskrivningen av vad majbeslutet handlade om. Därefter beskrivs majbeslutet genomgående som "Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation".

  Därefter pågick ett arbete inom genomförandekommittén med att upprätta dokument där alla 28 500 anställda placerades i de "tomma rutorna" i den organisationsstruktur som genomförandekommittén beslutat genom majbeslutet. Förfarandet beskrevs som en "inmappning".

  Den 18 juni 2014 påbörjades en förhandling som ajournerades på Polisförbundets begäran eftersom förbundet fick signaler om att genomförandekommittén avsåg att förhandla och fatta beslut om vilka arbetsuppgifter de anställda skulle ha i den nya organisationen. Förbundet klargjorde att förbundet aldrig kunde acceptera att genomförandekommittén förhandlade och beslutade om en "skarp inplacering", dvs. beslutade om vilka arbetsuppgifter de anställda skulle ha i den nya organisationen. Förbundet begärde ett möte med genomförandekommittén. Vid mötet, som ägde rum den 25 juni 2014, deltog förbundets ordförande L.N. och ombudsmännen F.W. och G.M. Från genomförandekommittén deltog T.R. och K.M. T.R. och K.M. försäkrade vid mötet att inplaceringen var "preliminär". Ordet "preliminär" fördes också in i den promemoria som bifogades protokoll från förhandlingen den 27 juni 2014.

  I en PM...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL