Case nº A-209-2011 of Arbetsdomstolen, June 26, 2013

Defense2013-55
Resolution DateJune 26, 2013
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Parter:

SACO_S genom förbundet Reservofficerarna; Staten genom Försvarsmakten

Nr 55

SACO-S genom förbundet Reservofficerarna

mot

Staten genom Försvarsmakten.

Bakgrund

Mellan staten genom Försvarsmakten (Försvarsmakten) på ena sidan och SACO-Försvar samt Officersförbundet på andra sidan gäller kollektivavtalet "Avtal om löne- och anställningsvillkor för reservofficerare" (reservofficersavtalet) från år 2004. I målet är upplyst att SACO-S-Försvar, förkortat SACO-Försvar är lokal part. Reservofficerarna är ett medlemsförbund i SACO-S.

2004 års reservofficersavtal innehåller bl.a. följande bestämmelser.

Anställning, obligatoriskt tjänstgöringsår

4 §

______________________________________________________

Efter avlagd reservofficersexamen anställs reservofficeren i Försvarsmakten. Under det första anställningsåret genomförs det obligatoriska året i grundorganisationen eller i insatsorganisationen vid utlandsstyrkan enligt den ettåriga tjänstgöringsplan som i samråd upprättats.

När denna tjänstgöring är genomförd skall en utvärdering göras tillsammans med reservofficeren.

Tjänstgöring i insatsorganisationen

5 §

_______________________________________________________

Senast en månad innan den obligatoriska tjänstgöringen avslutats skall en ny tjänstgöringsplan upprättas i samråd med reservofficeren. I tjänstgöringsplanen skall det framgå hur många tjänstgöringsdagar samt vilken aktivitet för varje år som är planerade. Översyn av tjänstgöringsplanen genomförs var annat år.

- - - - -

Reservofficerspremie

7 §

_______________________________________________________

Utöver vad som står i officersförordningen (1994:882) 26 § om premier, erhåller reservofficeren under anställning i insatsorganisationen följande premier:

För varje anställningsår som förflutit utbetalas en premie om 4 500 kronor. Premien skall utbetalas årligen i efterskott, dock senast månaden efter att tolv månader förflutit.

Förtidsavgången yrkesofficer och reservofficer som anställs utan tjänstgöringsskyldighet, så kallat nollavtal, erhåller inte reservofficerspremie.

Pensionsavgången yrkesofficer erhåller inte reservofficerspremie.

- - - - -

Giltighetstid

13 §

_________________________________________________________

Avtalet gäller från och med den 1 april 2004 och har samma giltighetstid som ALFA. I samband med undertecknandet upphävs tidigare avtal som reglerar löne- och anställningsvillkor för reservofficerare.

Övergångsbestämmelser

Dessa övergångsbestämmelser gäller för de reservofficerare som tecknat anställningsavtal före den 1 april 2004 och till ikraftträdandet av nytt avtal.

Reservofficerspremie

Den som tecknat ett anställningsavtal med tjänstgöringsplan för reservtjänstgöring i krigsbefattning, har för varje anställningsperiod om åtta år rätt till reservofficerspremie enligt följande.

Anställningsperiod om 8 år Premie

1 35 000

2 30 000

eller fler 15 000

med tjänstgöringsplan

om högst tre dagar per år 5 000

__________________________________________________

- - - - -

J.H. och P.A. är tillsvidareanställda reservofficerare inom Försvarsmakten. J.H. anställdes år 1991 och P.A. år 1994. Från och med år 2006 har ingen av dem fått någon reservofficerspremie. Tvist har uppkommit mellan parterna om de två reservofficerarna har haft rätt till reservofficerspremie enligt reservofficersavtalet, enligt övergångsbestämmelserna alternativt enligt 7 § i avtalet.

Mellan parterna gäller också ett samverkansavtal, nämligen avtalet om samverkan för utveckling inom Försvarsmakten, ASU-FM. I april 2009 upprättade Försvarsmakten handlingen "Beslut avseende tolkning av gällande reservofficersavtal samt utbetalning av premier". Mellan parterna har uppkommit tvist om Försvarsmakten genom att inte samverka inför "beslutet" brutit mot samverkansavtalet.

Parterna har tvisteförhandlat utan att ha kunnat enas. Mellan parterna är emellertid tvistigt om talan om brott mot reservofficersavtalet såvitt avser P.A. omfattades av tvisteförhandlingarna och om talan i den delen ska avvisas på den grunden att förhandlingskravet inte är uppfyllt.

De tvisteförhandlingar som fördes mellan parterna avslutades genom att Försvarsmakten ensidigt frånträdde förhandlingarna. Mellan parterna är tvistigt om Försvarsmakten därigenom gjort sig skyldig till förhandlingsvägran.

Yrkanden

SACO-S genom förbundet Reservofficerarna (förbundet) har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Försvarsmakten och yrkat att Försvarsmakten ska

1) förpliktas att till förbundet betala

 1. 25 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot samverkansavtalet ASU-FM,

 2. 50 000 kr i allmänt skadestånd för förhandlingsvägran, och

 3. 275 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot reservofficersavtalet,

  jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning den 10 januari 2012 till dess betalning sker,

  2) till var och en av J.H. och P.A. betala

 4. ekonomiskt skadestånd med

  - i första hand 15 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 7 500 kr från den 25 januari 2006 och på 7 500 kr från den 25 januari 2010 till dess betalning sker,

  - i andra hand 31 500 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 4 500 kr från den 25 januari 2007, på 4 500 kr från den 25 januari 2008, på 4 500 kr från den 25 januari 2009, på 4 500 kr från den 25 januari 2010, på 4 500 kr från den 25 januari 2011, på 4 500 kr från den 25 januari 2012 och på 4 500 kr från den 25 januari 2013, allt till dess betalning sker, och

  - i sista hand 5 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 2 500 kr från den 25 januari 2006 och på 2 500 kr från den 25 januari 2010 till dess betalning sker, samt

 5. allmänt skadestånd med 30 000 kr för brott mot reservofficersavtalet, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning den 10 januari 2012 till dess betalning sker.

  Försvarsmakten har bestritt yrkandena om allmänt skadestånd till förbundet. Yrkandena om allmänt och ekonomiskt skadestånd till J.H. har också bestritts. Såvitt avser yrkandena om allmänt och ekonomiskt skadestånd till P.A. har Försvarsmakten i första hand yrkat att käromålet i dessa delar ska avvisas och i andra hand bestritt yrkandena. Inga belopp har vitsordats avseende allmänt skadestånd. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att Försvarsmakten är skadeståndsskyldig på grund av brott mot reservofficersavtalet har Försvarsmakten anfört att skadeståndet till förbundet ska jämkas i första hand till noll och i andra hand till det belopp som domstolen finner skäligt. Sättet att beräkna ränta samt beloppen avseende de ekonomiska skadestånden har vitsordats som skäliga i och för sig.

  Förbundet har bestritt såväl avvisningsyrkandet som att det skulle föreligga skäl för jämkning.

  Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

  Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

  Förbundet

  De berörda arbetstagarna

  J.H. anställdes vid Försvarsmakten år 1991 och hans anställning övergick sedermera i en anställning grundad på 1994 års officersförordning (1994:882). Han var från början placerad tills vidare vid Fårösunds Marinbrigad, KA 3, och tjänstgjorde regelbundet vid förbandet. När KA 3 lades ner år 2000 överfördes han till Amfibieregementet i Waxholm, Amf 1. J.H. var utlånad till staben och arbetade där fram till år 2005. I maj 2007 tillställdes han en enkät vari han bl.a. tillfrågades om han var villig att tjänstgöra i insatsorganisationen, vilket han besvarade att han önskade. I samband med att anställda hos Försvarsmakten ombads att omreglera sina anställningar till att även innefatta internationell tjänstgöringsskyldighet, tackade J.H. ja till detta.

  P.A. anställdes vid Försvarsmakten år 1994. Liksom J.H. var han placerad vid KA 3 där han tjänstgjorde regelbundet. Även P.A. överfördes till Amf 1 när KA 3 lades ner och tillställdes samma enkät som J.H. och gav samma svar. Han tackade också ja till internationell tjänstgöring och hans anställningsavtal omreglerades i enlighet med detta.

  Varken J.H. eller P.A. har, trots att de önskat tjänstgöra, haft någon tjänstgöring som reservofficer från och med år 2006. De har inte heller fått någon reservofficerspremie från och med det året, trots att de har haft rätt till det.

  Försvarsmakten

  Försvarsmakten är mitt uppe i en omvälvande omstrukturering. Den allmänna värnplikten har i princip avskaffats och personalen ska i stället bestå av visstidsanställda soldater och sjömän samt tillsvidareanställda officerare. Den gamla grundorganisationen var i princip en utbildningsorganisation med uppgift att utbilda värnpliktiga soldater. När utbildningen var klar placerades soldaterna med officerarna i en nationell krigsorganisation, i krigsförband. Därutöver fanns en vid varje tid tillfälligt sammansatt utlandsstyrka. I den nya organisationen finns en insatsorganisation. Det finns i princip inte någon särskild utbildningsorganisation eller utlandsstyrka. Insatsförbanden, med anställda soldater, används både nationellt och internationellt.

  Inom Försvarsmakten finns i huvudsak tre kategorier av tillsvidareanställd personal, nämligen yrkesofficerare som tjänstgör kontinuerligt och reservofficerare som tjänstgör tidvis samt civilanställda. En reservofficer kan tjänstgöra i en rad olika sammanhang, t.ex. i insatsförband nationellt och internationellt och som utbildare. Syftet är att Försvarsmaktens behov av personalresurser ska tillgodoses.

  I de återkommande politiska försvarsbesluten har reservofficerssystemets fördelar framhållits och det har anförts att Försvarsmakten ska vidmakthålla och utveckla denna personalkategori, se t.ex. prop. 2001/02:10 s. 193 f., prop. 2004/2005:5 s. 101 f. och prop. 2008/09:140 s. 81 och regeringens beslut 2013-03-14 om uppdrag till Försvarsmakten angående personalförsörjning.

  Officersförordningen

  Anställningen som officer i Försvarsmakten regleras genom officersförordningen. En reservofficer är en tillsvidareanställd militär tjänsteman med tillsvidareplacering vid en viss organisationsenhet.

  Tidigare, före år 1994, var reservofficerarna visstidsanställda. Från och...

To continue reading

Request your trial