Case nº M10319-09 of Miljööverdomstolen, December 22, 2010

Resolution Date:December 22, 2010
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden, i Nynäshamn ----- Miljödomstolen hade avslagit en ansökan om anläggande och drift av en hamn. Miljööverdomstolen bedömde att miljökonsekvensbeskrivningen kunde godtas och fann att vid en samlad bedömning kunde verksamheterna tillåtas enligt de allmänna lokaliserings- och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Vid den samhällsekonomisk... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-12-10 i mål nr M 2190-07, se bilaga A

KLAGANDEStockholms Hamn AB, Box 27314, 102 54 Stockholm

Ombud: advokaten J.N.

MOTPARTERKammarkollegiet, Box 2218, 103

 1. L.F.2. O.G.3. S.H.4. B.L. 5. M.Ü.6. C.V. 7. B.V. 8. L.W. 9. AB Himmelsö, Himmelsö Gård,

  Ombud för 2-10: advokaterna P.M. och G.B.

 2. C.A.

  Ombud för 11: advokaten K.D.

 3. U.H.12. M.W.13. W-I.M.

  Ombud för 12-14: advokaten B.H.

 4. M.O.

  Ombud för 15: advokaten K.B.

 5. Vidbynäs Förvaltnings AB, Box 16066, 103 22 Stockholm16. M.W.

  Ombud för 16-17: advokaten J.C. och jur. kand. J.R.

 6. E.R.18. V.R.

  Ombud för 18-19: H.Å.

 7. H.Å.20. Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm21. Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn

  SAKEN

  Tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun

  ___________________

  MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Miljökonsekvensbeskrivning

  Miljööverdomstolen godkänner den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen.

  Tillåtlighet

  Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom i tillståndsfrågorna och förklarar att det är tillåtligt att, i enlighet med vad Stockholms Hamn AB angett i ansökningshandlingarna och i målet angett och åtagit sig,

  - inom fastigheten Nynäshamn Kalvö 1:25 utföra muddringar om maximalt 900 000 m3 massor, schaktningar, utfyllnader, sprängningar, pålningar samt anläggande av kajer,

  - bedriva hamnverksamhet som medger hantering av gods om maximalt 8,5 miljoner ton per år, - för den ansökta verksamheten uppföra och utföra erforderliga byggnader, anläggningar och installationer,

  samt föreskriver att miljödomstolen ska meddela tillstånd till de ansökta verksamheterna och föreskriva nödvändiga villkor och bestämmelser i övrigt för ansökta verksamheter. Det ankommer på miljödomstolen att i samband med detta pröva bolagets ansökan om dispens för dumpning av muddermassor.

  Rättegångskostnader vid miljödomstolen

  Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom såvitt avser ersättning till följande parter för rättegångskostnader och förpliktar Stockholms Hamn AB att betala ersättning till

  - Kammarkollegiet med 35 000 kr för ombudsarvode,- P.M:s huvudmän med 303 227 kr, varav 300 720 kr avser ombudsarvode, - K.D:s huvudman med 253 169 kr, varav 201 250 kr avser ombudsarvode,- B.H:s huvudmän med 477 781 kr, varav 410 781 kr avser ombudsarvode- S.F:s huvudmän med 83 344 kr, varav 81 126 kr avser ombudsarvode och - K.B:s huvudman med 78 750 kr, varav 62 500 kr avser ombudsarvode, allt jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 december 2009 tills betalning sker.

  Rättegångskostnader i Miljööverdomstolen

  Stockholms Hamn AB ska betala rättegångskostnaderna i Miljööverdomstolen till

  - Kammarkollegiet med 105 032 kr, varav 89 497 kr avser ombudsarvode, - P.M:s huvudmän med 219 271 kr, varav 218 571 kr avser ombudsarvode, - K.D:s huvudman med 172 500 kr för ombudsarvode, - B.H:s huvudmän med 323 243 kr, varav 269 844 kr avser ombudsarvode - J.C:s huvudmän med 71 000 kr, varav allt avser ombudsarvode, - K.B:s huvudman med 94 825 kr, varav 82 500 kr avser ombudsarvode, - H.Å. med huvudmän med 16 800 kr för eget arbete och ombudsarvode, allt jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning sker.

  ____________________

  YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Stockholms Hamn AB har yrkat att Miljööverdomstolen med ändring av miljödomstolens dom

  - ska upphäva miljödomstolens dom i tillståndsfrågorna och förklara att ansökt vattenverksamhet, hamnverksamhet och dumpning av muddermassor är tillåtliga samt föreskriva att miljödomstolen dels ska meddela tillstånd till verksamheterna, dels medge dispens för dumpning av muddermassor och dels föreskriva nödvändiga villkor och bestämmelser i övrigt för ansökta verksamheter,

  - ska befria bolaget från att utge rättegångskostnader vid miljödomstolen utöver de belopp som medgivits där beträffande Kammarkollegiet, P.M:s huvudmän, K.D:s huvudman, B.H:s huvudmän, S.F:s huvudmän och K.B:s huvudman.

  Länsstyrelsen i Stockholms län och Nynäshamns kommun har tillstyrkt bifall till bolagets överklagande.

  Kammarkollegiet och de enskilda sakägarna har bestritt bolagets överklagande och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen.

  TILLSTÅNDSFRÅGAN

  Utvecklande av talan i Miljööverdomstolen

  Stockholms Hamn AB

  Till stöd för talan har de grunder och omständigheter som anförts vid miljödomstolen åberopats samt dessutom grunderna utvecklats enligt följande.

  Omfattningen av ansökt verksamhet

  Bolaget har återkallat den del av ansökan som avser tillstånd till kajlägena 8 och 9. Vattenområdet som tillhör fastigheten Himmelsö 1:8, ägd av Himmelsö AB, ingår således inte längre i hamnens verksamhetsområde. Hamnens utformning efter den gjorda justeringen framgår av ritning och illustration (Miljööverdomstolens ab 90 med bilaga A och B).

  Genomströmningen av gods vid fullt utbyggd hamn, exklusive kajlägena 8 och 9, kan i nuläget beräknas till en maximal volym om cirka 8,5 miljoner ton per år. Om en begränsning av verksamhetens omfattning behöver anges ska den avse denna godsgenomströmning. Vidare kommer mängden muddermassor att begränsas till 900 000 m3 i stället för 1,1 miljoner m3.

  Miljökonsekvensbeskrivningen

  Enligt miljödomstolen är bolagets redovisning om alternativa lokaliseringar alltför knapphändiga. De alternativa lokaliseringar som ska redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning bör vara realistiska, dvs. det ska vara möjligt att bedriva ansökt verksamhet vid dessa platser. En stor del av Sveriges ostkust, inte minst den aktuella delen, omfattas av riksintresse på grund av sina samlade värden för naturvården och friluftslivet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Möjligheterna att finna en alternativ plats till Norvikudden är därför nästan uteslutna. En utredning om alternativa lokaliseringar bör därför avse möjligheten till utvidgning av verksamheten vid redan befintliga hamnar inom regionen eller om anläggande kan ske i anslutning till ett redan ianspråktaget område, som är fallet med Norvikudden.

  I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs ingående för förutsättningarna för containerrespektive rorohantering samt möjligheten till samlokalisering av dessa verksamheter vid hamnarna i Gävle, Västerås/Köping, Kapellskär, Stockholm, Södertälje, Oxelösund, Norrköping, Göteborg samt vissa sydkusthamnar.

  Att kajlägena 8 och 9 inte byggs innebär att behovet av muddring, sprängning och fyllning minskar med cirka 10-20 procent. Behovet av anläggande av kajspont kommer att minska med cirka 400 meter. Miljöpåverkan med avseende på luft, vatten samt buller bedöms minska. Vidare kommer transporterna till och från hamnen att minska. Det är fullt möjligt att med den redovisning som bolaget lämnat bedöma miljökonsekvenserna från den begränsade verksamhet som nu söks tillstånd för.

  Lokaliseringsprövningen

  En hållbar utveckling

  Ett flertal remissinstanser har framhållit att det inte föreligger något behov av en hamn vid Norvikudden. En tillåtlighetsprövning av en miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet enligt miljöbalken innefattar inte och kan inte innefatta en behovsprövning av den verksamhet som är föremål för prövning. Prövningsmyndigheterna har att i varje enskilt fall bedöma en ansökt verksamhet ur ett miljöperspektiv och inte ur ett kommersiellt perspektiv. Miljöbalken får anses konkurrensneutral. Oaktat detta kan följande omständigheter framhållas.

  Bolaget bedriver hamnverksamhet vid Stockholms Hamn samt genom dotterbolagen Nynäshamn AB och Kapellskärs Hamn AB. Bolagets uppdrag är att säkerställa Stockholms/Mälarregionens varuförsörjning via hamnar samt bygga och utveckla hamnarna för nya behov och för miljön.

  Det finns flera skäl till satsningen på en godshamn vid Norvikudden. Regionen har växt med ett motsvarande Malmö sedan 1990 och förväntas växa med ett motsvarande Göteborg fram till år 2030, då befolkningen beräknas ha ökat med cirka en halv miljon till cirka 3,5 miljoner.

  På 20 år har containertrafiken i världen femdubblats. Transporterna i containrar växer snabbare än den globala ekonomin då allt fler godsslag fraktas i container. Handeln och därmed transporterna i Östersjöregionen växer kraftigt och utvecklingen förväntas fortsätta. Ryssland är en tillväxtmotor. Detta innebär att allt större fartyg med krav på större vattendjup trafikerar och kommer att trafikera Östersjön.

  För detta krävs större hamnar med kort insegling utan trånga passager och minimal risk för isbildning. Dessutom krävs stora och flexibla ytor på land för omlastning till tåg och lastbil eller för tillfällig lagring. En hamn vid Norvikudden uppfyller dessa kriterier.

  Större fartyg i kombination med att godset tas så nära marknaden som möjligt är bra för miljön och ekonomin, vilket stärker Stockholmsregionen i en framtida nationell och internationell konkurrens. De flesta huvudstadsregioner i världen har moderna och effektiva hamnar med hög kapacitet i sin närhet. Nuvarande hamninfrastruktur i Stockholm anlades på 1870-talet respektive 1920-talet. Norvikudden byggs för nuvarande samt morgondagens behov, dvs. för hela 2000-talet. Med en ny hamn vid Norvikudden får regionen en modern hamn för både container- och rorofartyg, vilket är en avgörande framgångsfaktor för varje större huvudstadsregion i världen.

  Det förhållandet att Hutchison Port Holding, som är en världsledande hamnoperatör, har träffat ett långsiktigt avtal med bolaget om driften av en framtida hamn vid Norvikudden är en omständighet som visar på ett stort framtida behov av hamnen.

  Som framgår av den i målet ingivna miljökonsekvensbeskrivningen innebär ett nollalternativ där Norvikudden inte är utbyggd ett miljömässigt sämre alternativ med ökade landtransporer för att försörja en växande region. Sjötransporter är miljövänliga. Om transporterna i större utsträckning kan gå på fartyg än på land minskar den totala belastningen på vägnätet. Vid en jämförelse mellan olika transportslag, vad gäller energiåtgången per kilometer och ton transporterat gods samt emissioner till luft...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL