Case nº M6061-09 of Miljööverdomstolen, September 09, 2010

Resolution Date:September 09, 2010
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Tillstånd till upprustning och effektivisering av vattenkraftverk ----- Ett kraftbolag hade tillstånd enligt äldre lag till verksamheten vid ett vattenkraftverk. Verksamheten medförde tidvis att allt vatten kunde ledas genom kraftverkets turbiner varvid vattendragets naturliga fåra nedströms den närbelägna regleringsdammen inte försågs med något vatten alls. Miljödomstolen lämnade bolaget tillstån... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEÖstersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-07-14 i mål nr M 392-09, se bilaga A

KLAGANDEKammarkollegietBox 2218103 15 Stockholm

MOTPARTER1. E.ON Vattenkraft Sverige AB

Ombud: jur.kand. J.S.2. Länsstyrelsen i Västernorrlands län,871 86 Härnösand

SAKEN

Tillstånd till upprustning och effektivisering av Edensforsens kraftverk i Ångermanälven

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

 1. Miljööverdomstolen, som avslår E.ON Vattenkraft Sverige AB:s avvisningsyrkande, fastställer miljödomstolens domslut.

 2. Kammarkollegiets yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen avslås.

  ___________________

  YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Kammarkollegiet har yrkat, som dess talan slutligen bestämts, att Miljööverdomstolen ska upphäva miljödomstolens dom och avvisa E.ON Vattenkraft Sverige AB:s ansökan eller, i andra hand, återförvisa målet till miljödomstolen för vidare prövning.

  E.ON Vattenkraft Sverige AB (bolaget) har bestritt ändring och yrkat att Kammarkollegiets andrahandsyrkande ska avvisas som för sent framställt.

  Länsstyrelsen har biträtt Kammarkollegiets yrkanden.

  Kammarkollegiet har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Miljööverdomstolen.

  Miljööverdomstolen avslog genom beslut 2009-07-31 Kammarkollegiets yrkande om inhibition av miljödomstolens förordnande om att tillståndet fick tas i anspråk även om det inte hade vunnit laga kraft.

  UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Parterna har, med nedan gjorda tillägg och förtydliganden, fört sin talan på i huvudsak samma sätt som vid miljödomstolen.

  Kammarkollegiet

  Det är olämpligt och inte ändamålsenligt att pröva bolagets ansökan genom ett ändringstillstånd. Huvudregeln för miljöbalksprövningen är att hela verksamheten ska prövas vid ändring av verksamheter. Principen om en samlad prövning gäller även för vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken. Det framgår av balkens bestämmelser i 1 kap. 1 §, 2 kap. och 22 kap. samt Miljööverdomstolens praxis. Miljödomstolen har inte tillämpat principen om prövningens omfattning och avgränsning. Bolaget har, trots kollegiets erinringar, valt att bibehålla ramen för ansökan och inte komplettera miljökonsekvensbeskrivningen. I sammanhanget åberopas även EU:s direktiv om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, det s.k. MKB-direktivet, som ställer krav på en miljökonsekvensbedömning av hela anläggningen. Vidare görs det gällande att bolagets tillståndsansökan gäller en ny utbyggnadsgrad som kräver ett nytt tillstånd enligt miljöbalken, eftersom en ytterligare vattenmängd om 100 m3/s ska avledas i syfte att utvinna mer kraft. Även i detta avseende behöver miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras. I miljökonsekvensbeskrivningen finns ingen utredning om skada utan minimitappning. Det går inte att bedöma miljökonsekvenserna i dess helhet. En miljökonsekvensbeskrivning som inte är komplett utgör rättegångshinder och miljödomstolen borde ha avvisat ansökan.

  Älvfåran kommer att torrläggas en längre tid än idag. Det är ett steg åt fel håll och inte förenligt med verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalkens hänsynsregler.

  Andrahandsyrkandet syftar till att skäliga skyddsåtgärder, t.ex. föreskrift om minimitappning, ska bestämmas. Det kan ske genom att målet återförvisas till miljödomstolen för prövning jämlikt 2 kap. 3 § och 7 § miljöbalken av nivån på skyddsåtgärderna. Kollegiet, som i denna del åberopar Miljööverdomstolens dom den 23 december 2009 i mål M 2187-08, gör gällande att andrahandsyrkandet ryms inom ramen för vad som ursprungligen yrkats i skriften med överklagande.

  Bolaget

  Förutom att Kammarkollegiet framställt sitt andrahandsyrkande för sent ger den åberopade domen i Miljööverdomstolens mål M 2187-08 inte stöd för det nya yrkandet.

  Miljökonsekvensbeskrivningen har enligt såväl bolagets som miljödomstolens uppfattning givits den avgränsning och det innehåll som krävs för prövningen. De myndigheter som yttrat sig vid miljödomstolen har inte heller invänt mot miljökonsekvensbeskrivningens innehåll rörande ansökta åtgärder utan dessa har endast funnit skäl att invända mot prövningens omfattning.

  Någon oklarhet om vad prövningen av vattenverksamhet ska omfatta har aldrig förelegat. Miljöbalkens bestämmelse om ändringstillstånd gäller endast miljöfarlig verksamhet. Av 11 kap. 2 § miljöbalken framgår uttryckligen att bl.a. ändring och lagning av en vattenanläggning utgör vattenverksamhet. Inte i något avseende har lagstiftaren givit uttryck för att en ansökan om ändring eller lagning av en vattenanläggning därtill skulle innefatta en total omprövning av tillståndet till hela verksamheten. Den pågående verksamheten vid Edensforsens kraftverk har prövats av såväl vattendomstol som miljödomstol och enligt 5 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska tillstånd som meddelats enligt vattenlagen (1983:291) fortsätta att gälla också efter miljöbalkens ikraftträdande. Dessa tillståndsdomar omfattas således av bestämmelsen om tillstånds rättskraft. Miljöbalken innehåller ett antal bestämmelser som kan innebära inskränkningar i meddelade tillstånd. Viktigast är reglerna om omprövning m.m. i 24 kap. miljöbalken. De är utformade bl.a. med beaktande av rättssäkerhet och tillstånds rättskraft samt får anses väl täcka det allmännas intresse och behov av förändring av vattendomar.

  Bolagets ansökan är helt i överensstämmelse med miljöbalkens bestämmelser och till följd av länsstyrelsens beslut i september 2008 att planerade åtgärder inte ska anses medföra betydande miljöpåverkan har upprättad miljökonsekvensbeskrivning givits den inriktning och omfattning som rimligen kan krävas med anledning av nu ansökta åtgärder.

  Den ökade slukförmågan kommer innebära att antalet dagar då det förekommer spill till den gamla älvfåran minskar från 26 dagar/år till 13 dagar/år.

  Länsstyrelsen

  Eftersom sökanden ansökt om att få avleda turbinernas hela slukförmåga och då detta innebär ytterligare negativa konsekvenser för den gamla älvfåran bör problematiken kring älvfåran behandlas i sin helhet i syfte att förbättra de miljömässiga förhållandena. Konsekvenserna för torrfåran av att ytterligare vatten om 100 m3/s avleds genom kraftverket har inte behandlats i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är ingen skillnad i praktiken mellan höjd dämningsgräns och ökad vattenavledning.

  REMISSYTTRANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Fiskeriverket

  Det är uppenbart att nuvarande och framtida verksamhet påverkar vattenmiljön upp- och nedströms Edensforsens kraftverk på ett starkt negativt sätt. Verket anser att miljöbalkens införande har inneburit att sådana verksamheter på ett helt annat sätt än tidigare måste visa miljöhänsyn. Hittillsvarande tillstånd och villkor för Edensforsens kraftverk har meddelats med stöd av äldre lagstiftning varför den verksamhet som för närvarande bedrivs inte har prövats enligt miljöbalken. Detta har inneburit att mycket liten hänsyn har tagits till den miljö som utnyttjats. Det framgår bl.a. i för motstående intressen otidsenliga villkor för verksamheten. Att miljöanpassa villkoren för Edensforsens kraftverk skulle avsevärt förbättra förutsättningarna för de vattenanknutna värdena som idag påverkas av pågående verksamhet. Detta utan att konsekvenserna blir orimliga för verksamhetsutövaren. Således bör skadeförebyggande åtgärder som t.ex. minimitappning och fiskväg föreskrivas.

  Naturvårdsverket

  Naturvårdsverket delar...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL