Case nº M2535-10 of Miljööverdomstolen, February 01, 2011

Resolution Date:February 01, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Tillstånd till vattenverksamhet ----- En förklaring i dom angående tillstånd till vattenkraftverk att därest framdeles lax och havslaxöring i ej ringa omfattning bereds möjlighet att vandra upp till kraftverket, ägaren av detsamma ska, efter därom vid vattendomstolen förd talan, kunna åläggas att genom ytterligare åtgärder eller avgifter kompensera den skada på de ursprungliga naturliga... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, miljödomstolen, slutliga beslut 2010-03-03 i mål nrM 1909-09, se bilaga A

KLAGANDE1. KammarkollegietBox 2218103 15 Stockholm

  1. Länsstyrelsen i Kronobergs län351 86 Växjö

  2. Tingsryds kommunBox 88362 22 Tingsryd

MOTPARTE.ON Vattenkraft Sverige ABBox 850851 24 Sundsvall

Ombud: advokaten O.B.

SAKENFramställning om fortsatt handläggning av målet om tillstånd till Granö kraftverk i Mörrumsån, Tingsryds kommun, Kronobergs län

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens avvisningsbeslut och återförvisar målet dit för fortsatt handläggning.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Kammarkollegiet, länsstyrelsen och Tingsryds kommun har yrkat att miljödomstolens beslut ska undanröjas och att målet återförvisas till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Bolaget har bestritt bifall till yrkandet.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.

Kammarkollegiet

Miljödomstolen synes mena att det p.g.a. att det i det åberopade villkoret inte är tillräckligt tydligt fastslaget vilka åtgärder som ska vidtas, utan att detta ska prövas då angivna förutsättningar är för handen, inte är fråga om ett latent villkor. Det framgår inte varför domstolen kommit till denna slutsats om hur latenta villkor ska vara utformade. Det finns inte stöd i lagstiftning, doktrin eller praxis för att latenta villkor i äldre domar måste vara utformade på visst sätt för att äga giltighet. Det latenta villkor som finns i domen som gäller för Granö kraftverk kan ligga till grund för en sådan framställan som den som nu gjorts vid miljödomstolen.

Tolkningen av villkoret måste göras utifrån den lagstiftning som gällde vid tidpunkten för tillståndsdomarna. Vid den tidpunkten fanns inte det omprövningsinstitut som gäller enligt miljöbalken idag. Vattenöverdomstolen och Högsta domstolen kan därmed knappast ha sett framför sig en omprövning i enlighet med vare sig vattenlagen (1983:291) eller miljöbalken (1998:808). Domstolarna har således haft något annat i åtanke med det villkor som Vattenöverdomstolen med ändring av vattendomstolens dom föreskrev och som Högsta domstolen senare fastställde.

Den ändring av fiskefrämjande åtgärder som kunde åstadkommas enligt

2 kap. 8 § 2 stycket äldre vattenlagen (1918:523) kan inte ha avsetts eftersom det av villkoret i domen framgår att verksamhetsutövaren när vissa förutsättningar är för handen ska kunna åläggas att vidta ytterligare åtgärder eller avgifter för att kompensera skadan. Åtgärder enligt bestämmelsen gav endast möjlighet att ålägga verksamhetsutövaren sådana förpliktelser som inte innebar väsentlig kostnad eller förpliktelse utöver vad som blivit honom ålagt. Det villkor som Vattenöverdomstolen och senare Högsta domstolen lagt fast för Granöverksamheten ger emellertid möjlighet att ålägga verksamhetsutövaren mer långtgående åtgärder.

Nedströms Granö kraftverk finns Fridafors övre och nedre kraftverk. Där finns latenta villkor om fiskvägar som för närvarande handläggs av miljödomstolen i Växjö. Vattenöverdomstolen och Högsta domstolen var medvetna om dessa latenta villkor när de meddelade domen om Granö. Domstolarna förutsåg att lax och havslaxöring skulle kunna ges möjlighet att i en framtid vandra upp till Granö kraftverk. Därför försågs även Granö med ett latent villkor. Att villkoret inte formulerades som ett krav på just laxtrappa torde bero på att det var främst lekområdena nedströms Granö som var möjliga att återskapa genom reglerad minimitappning. Den fisk som kommer att vandra förbi Fridafors kommer också att vara beroende av dessa lekområden. Själva konstruktionen av villkoret kan således förklaras med det sammanhang det beslutats i. Även detta talar för att det är fråga om ett latent villkor utformat för sitt sammanhang.

Slutligen kan konstateras att villkoret också måste tolkas utifrån vad Vattenöverdomstolen har haft att pröva. Vattenöverdomstolen prövade yrkanden av Kammarkollegiet där förstahandsyrkandet var att verksamheten inte skulle tillåtas. Andrahandsyrkandena avsåg olika försiktighetsmått för fisken. Bl.a. yrkades att en minimitappning om en tredjedel av den i varje tidsmoment framrinnande vattenmängden skulle släppas vid Granö samt utsättning av smolt. Vattenöverdomstolen hade att ta ställning till dessa yrkanden, d.v.s. hela målet var uppe för prövning och Vattenöverdomstolen hade att besluta på lämpligt sätt om avslag eller meddelande av ytterligare villkor.

Av domskälen framgår att verksamhetsutövaren har att kompensera för sådana skadeverkningar på de naturliga betingelserna som orsakas av kraftverket. Vid tidpunkten för kraftverkets byggande orsakades inga sådana mot bakgrund av bl.a. förhållandena nedströms. Men mot bakgrund av att förhållandena nedströms skulle kunna förändras förutsåg domstolen att Granö då skulle förorsaka skada på de naturliga betingelserna. Därför beslutades om ett villkor att verksamhetsutövaren, i en framtid när lax och havslaxöring i inte ringa omfattning vandrar upp till Granö, skulle kunna förpliktas att vidta kompenserande åtgärder.

I domslut beslutas om tillstånd, villkor eller i vissa fall avslag. Kammarkollegiet tolkar...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL