Case nº M5325-11 of Miljööverdomstolen, November 15, 2011

Resolution Date:November 15, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Tillståndsprövning av ansökningar om uppförande av gruppstation för vindkraft ----- Då två olika verksamhetsutövare var för sig ansökt om tillstånd för uppförande av vindkraftverk inom samma vindkraftpark kan prövningarna inte ske i en och samma rättegång. En samordnad prövning ska dock ske av den gemensamma miljöpåverkan som verksamheterna orsakar.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-06-01 i mål nr M 626-11, se bilaga

KLAGANDEStatkraft Södra Vindkraft AB, 556785-3873Skogsudden351 86 Växjö

Ombud: Advokat M.F.

MOTPARTER1. Länsstyrelsen i Kronobergs län351 86 Växjö

 1. L.R.

  SAKENTillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft

  ___________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

  _______________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Statkraft Södra Vindkraft AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen.

  Länsstyrelsen i Kronobergs län har medgett bifall till överklagandet.

  L.R. har beretts tillfälle att inkomma med yttrande men har inte hörts av.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Bolaget har anfört bl.a. följande. Mark- och miljödomstolen har gjort en felaktig bedömning beträffande avgränsningen av en enskild miljöfarlig verksamhet. Det är sökanden ensam som avgör hur en ansökan ska avgränsas. Denna princip gäller med det undantaget att det inte går att ansöka om separata tillstånd till delverksamheter som är tekniskt och driftsmässigt integrerade. Två olika företag som ansöker om att få etablera vindkraft i närheten av varandra kan inte anses vara så tekniskt eller driftsmässigt integrerade att de måste ansöka om ett gemensamt tillstånd. De ansökta verksamheterna kan bedrivas var för sig och den ena ansökan förutsätter vare sig tekniskt eller driftsmässigt att den andra verksamheten etableras. Vid prövningen av de olika verksamheterna som blir tillståndspliktiga genom att de är en del av en större vindkraftetablering måste den sammanlagda störningen från hela gruppstationen redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen vilket har skett i förevarande fall.

  Mark- och miljödomstolen har vidare tillämpat 21 kap. 3 § miljöbalken felaktigt. Bestämmelsen medger inte handläggning av mål i en och samma rättegång när fråga är om två skilda verksamhetsutövare. Behovet av en samordnad prövning kan istället tillgodoses genom att gemensamma villkor beslutas i enlighet med 16 kap. 8 § miljöbalken. Bolaget kan i och för sig godta att gemensamma villkor föreskrivs men kan inte se att det finns behov av detta. Om det skulle meddelas ett gemensamt villkor för två olika verksamheter kommer det att råda en stor osäkerhet om vem som är ansvarig verksamhetsutövare. Bolaget kan inte se att det skulle kunna leda till något problem om olika villkor meddelas för de olika verksamheterna.

  Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande. Tillståndsprövningen av de båda vindkraftparkerna har kunnat genomföras parallellt då ansökningarna kom in samtidigt och för att de hade en gemensam miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen anser inte att två separata tillstånd medför några tolkningsproblem för tillsynsmyndigheten, tvärtom kan det ställa till problem att två juridiskt helt skilda verksamhetsutövare har ett gemensamt tillstånd eftersom detta kan leda till att ansvarsfrågan blir oklar vid exempelvis villkorsöverträdelser. Det finns flera anledningar till varför målet ska återförvisas till mark- och miljödomstolen för att prövas i sak. Som anledning kan bl.a. följande nämnas. En gemensam prövning av de båda verksamheternas miljöpåverkan är gjord i och med att den gemensamma miljöpåverkan beskrevs i miljökonsekvens-beskrivningen som miljöprövningsdelegationen godkände. Ansvarsfördelningen är tydlig med två tillstånd som delar upp gruppstationen. Tillsynsmyndigheten vet vem som ansvarar för vilken gruppstation. Vid närliggande nytillkommande vindkraftverk med en tredje verksamhetsutövare är det upp till den tillkommande verksamhets-utövaren att visa att den gemensamma miljöpåverkan blir acceptabel. Att tvinga ihop olika verksamhetsutövare i ett gemensamt tillstånd kommer inte att leda till att regeringens utbyggnadsmål för vindkraften kommer att nås. Att...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL