Case nº M 4045-11 of Miljööverdomstolen, October 27, 2011

Resolution Date:October 27, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Miljösanktionsavgift ----- Borrning av ett nytt brunnshål för bergvärme är en sådan väsentlig del av inrättandet av en värmepumpsanläggning att åtgärden är att jämställa med en nyanläggning. Det var därför korrekt av tillsynsmyndigheten att ta ut en miljösanktionsavgift för fastighetsägarens underlåtenhet att anmäla åtgärden.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2011-04-27 i mål nr M 200-11, se bilaga A

KLAGANDEMiljönämnden i Jönköpings kommun551 89 Jönköping

MOTPARTA.N.

SAKENMiljösanktionsavgift

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer Miljönämndens i Jönköping kommun beslut 2010-12-30, Dnr 2010-4669, att påföra A.N. miljösanktionsavgift om 1 000 kr.

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden i Jönköpings kommun (miljönämnden) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa miljönämndens beslut.

A.N. har delgivits föreläggande att yttra sig men inte hörts av.

UVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljönämnden har utvecklat sin talan och i huvudsak anfört följande. Vidtagna åtgärder är i huvudsak desamma som när en värmepump ska inrättas för första gången, dvs. installation av värmepump samt borrande av energibrunn. Skillnaden är att det tidigare funnits bergvärme på fastigheten. Syftet med anmälan är att myndigheten ska kunna reagera om planerna strider mot miljöbalkens bestämmelser. Att ställa krav på anmälan vid större underhålls- och reparationsarbeten är motiverat med hänsyn till miljöbalkens hänsynsregler, att ett nytt borrhål kan medföra påverkan på miljön samt att åtgärden är lika omfattande som en nyinstallation med de risker som det innebär för miljön och människors hälsa.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljööverdomstolen har att ta ställning till om de åtgärder som A.N. har vidtagit är av sådant slag att de omfattas av krav på anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) och om miljösanktionsavgift därför ska utgå för hennes underlåtenhet att anmäla åtgärderna.

Enligt 17 § FMH är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Av handlingarna i målet framgår att A.N. haft problem med sin värmepumpsanläggning och att hon därför kontaktat ett rörföretag som försökt reparera anläggningen. Det konstaterades dock att det inte var fel på värmepumpen varför ett brunnsborrningsföretag kontaktades. Av brunns- och borrprotokoll framgår att ett 190 meter djupt hål borrats.

Borrning av ett nytt brunnshål är enligt Mark- och miljööverdomstolen ur ett miljöperspektiv en sådan väsentlig del av inrättandet av en värmepump att åtgärden är att jämställa med...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL