Case nº P5910-11 of Miljööverdomstolen, September 22, 2011

Resolution Date:September 22, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avseende mark- och miljödomstols behörighet ----- Mark- och miljödomstol har ansetts behörig att pröva mål om tilläggsavgift vid olovligt byggande i fall där ärendet inletts i byggnadsnämnden före den 2 maj 2011 men talan inte väckts vid allmän förvaltningsdomstol före sagda dag.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

RÄTTENHovrättsråden Henrik Löv, Henrik Runeson och Peder Munck, referent, samt tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRAREHovrättsfiskalen Helena Wedlin

KLAGANDESamhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommunBox 4814 21 Skutskär

MOTPARTWesterberg Förvaltning i Uppland AB, 556797-5395Sylveniusgatan 10754 50 Uppsala

SAKENAvvisning av ansökan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2011-06-30 i mål P 3415-11

_____________

Föredraganden anmäler följande.

Samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun (nämnden) beslutade den 19 april 2011, med stöd av 10 kap. 7 och 8 §§ plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) att förutsättningar för att ta ut tilläggsavgift med 10 000 kr gällande Westerberg Förvaltning i Uppland AB förelåg samt att ärendet skulle anmälas till förvaltningsrätten för prövning.

Ansökan om förpliktande att utge tilläggsavgift inkom till Förvaltningsrätten i Uppsala den 4 maj 2011. Förvaltningsrätten avvisade i beslut den 16 juni 2011 ansökan enligt punkt 16 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen (2010:900).

Den 27 juni 2011 ansökte nämnden hos mark- och miljödomstolen om prövning av tilläggsavgiften. Mark- och miljödomstolen avvisade ansökan genom det nu överklagade beslutet.

Nämnden har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen fastställer vilken domstol som ska pröva ansökningar om tilläggsavgift enligt ÄPBL.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2011-09-27)

Skäl

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft och ÄPBL upphörde att gälla.

Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen ska äldre föreskrifter alltjämt gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Av punkt 16 i övergångsbestämmelserna, ändrad genom lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), SFS 2011:413, framgår att, för sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän förvaltningsdomstol respektive hos regeringen ska, trots vad som anges i punkten 2, bestämmelserna om instansordningen i den nya lagen tillämpas.

Punkt 16 i övergångsbestämmelserna tillkom efter eget initiativ av civilutskottet. Av Civilutskottets betänkande 2010/11:CU26 framgår att regeringens avsikt varit att den nya instansordningen för mål och ärenden enligt den nya plan- och bygglagen ska träda i kraft den 2 maj 2011, endast med undantag för...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL