Case nº M2082-11 of Miljööverdomstolen, October 06, 2011

Resolution Date:October 06, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Föreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa strandpromenad på fastigheten Haga-Kumla 1:5 i Sigtuna kommun ----- Mark- och miljööverdomstolen fastställde miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att förelägga en fastighetsägare att återställa en strandpromenad. Fastighetsägaren hade utan strandskyddsdispens schaktat bort ett jordlager så att en svacka med kala stenhällar och ... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätt, miljödomstolens dom 2011-02-18 i mål nr M 2906-10, se bilaga A

KLAGANDE1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun, 195 85 Märsta 2. Torsborgs villaförening, c/o B-Å.G.

MOTPARTBostadsrättsföreningen Vitsjön, Box 25001, 750 25 Uppsala Ombud: Advokaten M.N.

SAKENFöreläggande enligt miljöbalken att vidta åtgärder för att återställa strandpromenad på fastigheten Haga-Kumla 1:5 i Sigtuna kommun

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut 2010-05-11 (dnr 505-10-3339) samt fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens i Sigtuna beslut 2009-11-12 (§ 80) med endast den ändringen att tiden för fullgörande ändras till den 31 december 2011.

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun har (nämnden nedan) yrkat upphävande av miljödomstolens dom och fastställande av nämndens beslut den 12 november 2009 angående föreläggande för Bostadsrättsföreningen Vitsjön att återställa strandpromenaden på fastigheten Haga-Kumla 1:5 i Sigtuna kommun. Nämnden har medgivit att tiden för fullgörande av beslutet flyttas fram till senast tre månader efter att Mark- och miljööverdomstolens avgörande vunnit laga kraft.

Torsborgs Villaförening (villaföreningen nedan) har anslutit sig till nämndens överklagande.

Bostadsrättsföreningen Vitsjön (bostadsrättsföreningen nedan) har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun

Den aktuella stigen finns dokumenterad på kartor från mer än hundra år. Enligt Torsborgs Villaförening har den varit väl använd. När stigen kommer till den aktuella platsen syns tydligt vilken avhållande effekt som bostadsrättsföreningens åtgärder haft på allmänhetens tillträde. Att marktäcket helt grävts bort så att stigen får ett abrupt slut, samt att det tidigare sattes upp ett högt stängsel har följaktligen avhållit allmänheten från att vandra på stigen så att den börjat växa igen. Stängslet har i ett annat ärende tagits bort genom Kronofogdemyndighetens försorg. Syftet med nämndens beslut är att bevara förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till det aktuella strandområdet och återskapa möjligheterna för allmänheten att komma ned till stranden utan att det föreligger omständigheter som verkar hindrande eller avhållande. Beslutet är utformat som ett funktionskrav och är tillräckligt preciserat för att syftet bakom strandskyddsbestämmelserna ska kunna uppfyllas genom de åtgärder som är avsedda att framtvingas genom föreläggandet. Genom utformningen har Bostadsrättsföreningen Vitsjön möjlighet att själv välja den billigaste metoden att uppfylla föreläggandet. Angående frågan om att nämnden inte visat att bostadsrättsföreningen vidtagit åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten har denna inte ens påstått att den inte vidtagit åtgärderna utan får genom sitt sätt att uttrycka sig anses ha vitsordat dessa. Med hänsyn till de andra åtgärder som...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL