Case nº F993-11 of Miljööverdomstolen, July 05, 2011

Resolution Date:July 05, 2011
Issuing Organization:Miljööverdomstolen
SUMMARY

Prövning av företagsskada vid fastighetsreglering ----- Enligt 5 kap. 10 och 10 a §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas bestämmelserna i 4 kap. expropriationslagen (1972:719) vid värdering av ianspråktagen egendom. Av 4 kap. 1 och 2 §§ expropriationslagen följer att när del av en fastighet exproprieras ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, fastighetsdomstolen, utslag 2011-01-12 i mål nr F 170-09,se bilaga A

KLAGANDEN.S.

MOTPARTER1. Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna

 1. Trafikverket, 781 87 Borlänge

  SAKENErsättning vid fastighetsreglering

  ___________________

  HOVRÄTTENS BESLUT

  Hovrätten upphäver fastighetsdomstolens utslag och Lantmäterimyndighetens i Stockholms län beslut den 10 december 2008 (ärendenummer AB021584) i de delar som avser N.S.

  Hovrätten återförvisar målet till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län för fortsatt handläggning samt bifaller N.S:s talan på så sätt att vid bestämmandet av ersättning vid fastighetsreglering ska hänsyn även tas till eventuella störningar från buller och andra immissioner.

  ___________________

  YRKANDEN I HOVRÄTTEN

  N.S. har yrkat att hovrätten ska bestämma intrångsersättningen till 350 000 kr.

  Sollentuna kommun och Trafikverket har bestritt yrkandet.

  UTVECKLING AV TALAN I HOVRÄTTEN

  N.S. har till stöd för sitt överklagande anfört bl.a. följande. Med tanke på de störningar som motorvägen ger upphov till är ersättningen förhållandevis låg och borde istället uppgå till 350 000 kr.

  Trafikverket har anfört bl.a. följande. Det har inte kunnat konstateras några negativa effekter i form av störningar från motorvägen sedan färdigställandet av tunneln och det föreligger inte några störningar som har medfört en minskning av fastighetens marknadsvärde. Åtgärder har vidtagits med anledning av bullerstörningar. Den beslutade ersättningen är skälig. Fråga om ersättning för miljöskador med anledning av verkets verksamhet är en ersättningsfråga som ligger vid sidan av fastighetsbildningsfrågorna och ett yrkande om sådan ersättning kan endast prövas efter verkets medgivande. Ett sådant medgivande saknas.

  HOVRÄTTENS SKÄL

  Enligt 5 kap. 10 och 10 a §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) tillämpas bestämmelserna i 4 kap. expropriationslagen (1972:719) vid värdering av ianspråktagen egendom. Av 4 kap. 1 och 2 §§ expropriationslagen följer att när del av en fastighet exproprieras ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom expropriationen. Det innebär bl.a. att ersättning ska utgå för störningar som uppkommer av den verksamhet som expropriationen avser om dessa störningar medför en minskning av marknadsvärdet på restfastigheten och det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av likartad inverkan.

  Ovanstående gäller även när det, som här, är fråga om ersättning för servitutsupplåtelse avseende vägtunnel. Hovrätten kan härvid konstatera att N.S:s fastighet X 3:25 i Sollentuna kommun, som belastas av servitutet, är belägen i anslutning till tunnelmynningen varför bl.a. eventuella störningar i form av trafikbuller ska beaktas. Emellertid har varken lantmäterimyndigheten eller fastighetsdomstolen beaktat eventuellt buller eller andra immissioner vid bestämmandet av den intrångsersättning som N.S. har rätt till. Med hänsyn till instansordningens princip bör dock inte felet rättas av hovrätten.

  Av det anförda följer att fastighetsdomstolens utslag och lantmäterimyndighetens beslut ska upphävas i de delar som avser N.S. och målet ska i dessa delar återförvisas till Lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning. Därtill ska N.S:s talan bifallas på så sätt att det vid bestämmandet av ersättning vid fastighetsreglering ska även eventuella störningar från buller och andra immissioner beaktas.

  HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

  Överklagande senast 2011-08-02

  I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Dirke och Henrik Runeson, referent, fastighetsrådet Jan Gustafsson samt tf. hovrättsassessorn Olof Danielsson. Enhälligt. Föredragande har varit Petter Larsson Garcia.

  ________________________________________

  BILAGA A

  NACKA TINGSRÄTTS, FASTIGHETSDOMSTOLEN, UTSLAG

  KLAGANDE 1. A.B. (tidigare ägare av X 1 ½)

 2. L.B. (tidigare ägare av X 1 ½)

 3. G.H.

 4. E.K.

 5. P.N.

  Ombud: G.N.

 6. N.S.

  SVARANDESollentuna kommun191 86 Sollentuna

  MOTPARTTrafikverket781 87 Borlänge

  ÖVRIGA PARTER1. A.I.L. (nuvarande ägare av X 1 ½)2. O.J.S.L. (nuvarande ägare av X 1 ½)

  SAKENErsättning vid fastighetsreglering

  ÖVERKLAGAT AVGÖRANDELantmäterimyndigheten Stockholms läns beslut den 10 december 2008, ärendenr AB021584

  ______________________

  FASTIGHETSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

 7. Fastighetsdomstolen avskriver målet i den del det avser A.B:s och L.B:s överklagande.

 8. Fastighetsdomstolen avvisar P.N:s yrkande som grundats på 5 kap. 12 c § fastighetsbildningslagen (1970:988).

 9. Fastighetsdomstolen ändrar Lantmäterimyndigheten Stockholms läns beslut så att den intrångsersättning som Trafikverket ska betala till ägaren av fastigheten X 3, G.H., ska vara, efter uppräkning med KPI från maj 2003 (278,5) till senast kända i november 2010 (306,58), femtiofemtusenfyrtiotvå (55 042) kr. Därtill ska ränta enligt 5 § räntelagen utgå från tillträdesdagen den 24 maj 2003 till dagen för detta utslag. Därefter utgår ränta enligt 6 § räntelagen till dess betalning sker. Avräkning ska ske med tidigare erlagt belopp.

 10. Trafikverket ska ersätta P.N. för hans rättegångskostnad för ombudsarvode med tjugotusen ( 20 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

 11. Fastighetsdomstolen avslår övriga överklaganden.

  _______________________

  BAKGRUND

  Efter ansökan från Vägverket, numera Trafikverket, och Sollentuna kommun beslutade Lantmäterimyndigheten Stockholms län (LM) den 24 april 2003 bl. a. om upplåtelse av servitut för vägtunnel, Törnskogstunneln. Tunneln går genom Tunberget i Sollentuna kommun och belastar bland andra fastigheterna X 1-2, X 3, X 9 och X 3:25. Beslutet har vunnit laga kraft.

  Den 13 april 2005, den 28 juni 2005 och den 31 maj 2007 beslutade LM om förskott om 17 500 kr vardera till ägarna av X 1, A.B. och L.B., om 15 000 kr till ägaren av X 2, E.K., och om 30 000 kr till ägaren av X 3, G.H. Utöver förskotten utgick ränta på beloppen. Förskottsbeloppen betalades av Vägverket.

  Efter det att tunneln färdigställts beslutade LM den 10 december 2008 om ersättning om 15 000 kr till ägaren av X 3:25, N.S., och om 70 000 kr till ägaren till X 9, P.N. Vidare beslutades om ersättningar motsvarande redan utbetalade förskott till ägarna av fastigheterna X 1-2 och X 3.

  Till grund för beslutet om ersättning har LM upprättat ett antal promemorior. Av dessa framgår att ersättningen för servitutsupplåtelserna ska motsvara fastigheternas marknadsvärdeminskning samt att ersättning ska utgå för eventuell annan skada.

  I en kompletterande promemoria upprättad av civilingenjören S.B. den 11...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL