Migrationsöverdomstolen

Latest documents

 • Case nº UM12806-20 of Migrationsöverdomstolen, March 08, 2021

  Migrationsdomstolen har ett särskilt utredningsansvar i mål som gäller skyddsbehov och detta gäller i synnerhet när landinformationen och övrig utredning i målet tyder på att utlänningen tillhör en särskild riskgrupp. Domstolen ska också göra en omsorgsfull och individuell prövning av rätten till asyl. Ett mål där skyddsbehov åberopats på grund av kopplingar till Gülenrörelsen har med hänvisning till detta återförvisats till domstolen för vidare handläggning

 • Case nº UM13190-20 of Migrationsöverdomstolen, January 25, 2021

  Det saknas förutsättningar enligt artikel 8.3 d i mottagandedirektivet att ta en asylsökande i förvar med stöd av utlänningslagen när denne inte hålls i förvar på grund av ett förfarande för återvändande enligt återvändandedirektivet vid tidpunkten för beslutet om förvar.

 • Case nº UM210-20 of Migrationsöverdomstolen, January 19, 2021

  Fråga om förutsättningar för att återkalla ett permanent uppehållstillstånd när personen befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.

 • Case nº UM9719-20 of Migrationsöverdomstolen, January 05, 2021

  Det saknas rättsligt stöd för att anse att en ansökan om uppehållstillstånd för fortsatta studier enligt den tillfälliga lagen har kommit in för sent och därför ska avvisas när ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare beviljade tidsbegränsade tillståndet har löpt ut.

 • Case nº UM5559-20 of Migrationsöverdomstolen, December 22, 2020

  Beslut om avslag på begäran att återfå ett pass som omhändertagits av Migrationsverket överklagas till allmän förvaltningsdomstol och inte till migrationsdomstol.

 • Case nº UM2944-20 of Migrationsöverdomstolen, December 22, 2020

  Ett 14-årigt barn, fött och uppvuxet i Sverige, har beviljats uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter eftersom en utvisning ansågs stå i strid med Barnkonventionen. Vid en sammantagen bedömning av de exceptionella omständigheterna i barnets fall och den mycket starka anknytningen hit kan en utvisning inte anses vara proportionerlig.

 • Case nº UM7715-20 of Migrationsöverdomstolen, December 21, 2020

  Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg som uppkommit i samband med en muntlig förhandling om förvar dit biträdet kallats att delta över telefon men i stället valt att inställa sig på samma plats som sin huvudman. Huvudregeln bör vara att det offentliga biträdet närvarar på samma plats som den förvarstagne. Undantag kan göras om det finns skäl för deltagande över telefon och dessa skäl väger tyngre än de omständigheter som talat för närvaro tillsammans med den förvarstagne.

 • Case nº UM8855-20 m.fl of Migrationsöverdomstolen, December 10, 2020

  Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt 18 kap. 1 a § utlänningslagen även om detta inte har begärts.

 • Case nº UM5851-20 of Migrationsöverdomstolen, December 01, 2020

  Kurser på grundläggande nivå, t.ex. i svenska, får räknas med vid bedömningen av i vilken omfattning studier på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux bedrivs.

 • Case nº UM9144-20 of Migrationsöverdomstolen, October 19, 2020

  Föräldrar och syskon har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett ensamkommande barn som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. En sådan ansökan ska prövas enligt utlänningslagen.

Featured documents

 • Case nº UM3787-16 of Migrationsöverdomstolen, June 21, 2017

  En asylsökande som tjänstgjort som läkare inom sitt lands säkerhetstjänst har ansetts ha ett sådant individuellt ansvar för de brott mot mänskligheten som begåtts där att han är utesluten från internationellt skydd. Handlingarna har också ansetts utgöra ett sådant hot mot allmän ordning och säkerhet...

 • Case nº UM8090-12 of Migrationsöverdomstolen, June 14, 2013

  En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar om uppehållstillstånd har avvisats, eftersom de redan beviljats flyktingstatus i en annan EU-stat. Enbart det förhållandet att kvinnan har åberopat omständigheter gällande familjens förhållanden i den andra EU-staten - omständighet...

 • Case nº UM1412-13 of Migrationsöverdomstolen, December 09, 2013

  Migrationsverket kan i ärenden om överföring enligt Dublinförordningen inte åläggas ett utredningsansvar som innebär att verket måste försäkra sig om att asylsökande inte riskerar att sändas vidare till hemlandet från den stat som är ansvarig för asylprövningen enligt förordningen. En överföring av ...

 • Case nº UM5156-12 of Migrationsöverdomstolen, November 29, 2013

  En polismyndighets beslut om återreseförbud ska, även om det fattas i samband med ett avvisningsbeslut, betraktas som ett separat beslut och inte som en del av avvisningsbeslutet. Samtliga beslut om återreseförbud som en polismyndighet meddelar ska överklagas i samma ordning, dvs. till en...

 • Case nº UM2189-17 of Migrationsöverdomstolen, April 25, 2018

  Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats drastiskt av den pågående konflikten i Syrien men också att förhållandena för kvinnor skiljer sig markant mellan olika områden och att utsattheten i regimkontrollerat område styrs av kvinnans profil. En kvinna som kommer från...

 • Case nº UM17559-18 of Migrationsöverdomstolen, June 14, 2019

  Vid bedömningen av om en asylsökande ska undgå ansvar för sådana gärningar som avses i 4 kap. 2 b § utlänningslagen på grund av tvång måste en individuell prövning göras av de omständigheter som åberopas till stöd för ansvarsfrihet. Migrationsdomstolen har ett ansvar för att både frågan om...

 • Case nº UM1413-13 of Migrationsöverdomstolen, December 09, 2013

  Migrationsverket kan i ärenden om överföring enligt Dublinförordningen inte åläggas ett utredningsansvar som innebär att verket måste försäkra sig om att asylsökande inte riskerar att sändas vidare till hemlandet från den stat som är ansvarig för asylprövningen enligt förordningen. En överföring av ...

 • Case nº UM3055-14 of Migrationsöverdomstolen, December 19, 2014

  Bestämmelsen om offentligt biträde i 18 kap. 1 § utlänningslagen kan tillämpas hos Migrationsverket i ärenden där frågan om överföring enligt Dublinförordningen har aktualiserats. Verket bör dock som regel kunna förutsätta att behov av biträde saknas. Även hos migrationsdomstol i ett överklagat mål ...

 • Case nº UM1859-16 of Migrationsöverdomstolen, July 01, 2016

  De brister som finns i en annan EU-stats asylförfarande och mottagningsvillkor är inte av det slaget att det finns skäl att anta att det råder sådana systematiska brister som medför att sökande riskerar att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling vid en överföring dit. Däremot riskerar...

 • Case nº UM9720-14 of Migrationsöverdomstolen, November 30, 2015

  Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund av att en familjemedlem har beviljats uppehållstillstånd som flykting, utan det måste alltid göras en individuell bedömning av risken för förföljelse....