Hovrätten för Övre Norrland (Hovrätt)

158 results for Hovrätten för Övre Norrland (Hovrätt)

 • Case nº B 508-20 of Hovrätten för Övre Norrland, December 23, 2020

  En enskild persons handel med bitcoin har vid prövning av åtal för skattebrott ansetts utgöra näringsverksamhet.

 • Case nº ÖÄ 612-20 of Hovrätten för Övre Norrland, September 30, 2020

  Kronofogdemyndigheten har, efter invändning från utmätningsgäldenären, beslutat att det förelegat hinder mot verkställighet av en exekutionstitel på grund av preskription. Då borgenären inkommit med en ny ansökan om verkställighet och åberopat nya omständigheter har frågan om preskription inte ansetts rättskraftigt avgjord genom Kronofogdemyndighetens tidigare beslut.

 • Case nº Ö 866-19 of Hovrätten för Övre Norrland, September 11, 2020

  Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Även fråga om begärd ersättning varit en verklig kostnad för parten med hänsyn till avtal mellan parten och dennes ombud (jfr RH 2018:2).

 • Case nº Ö 437-19 of Hovrätten för Övre Norrland, August 13, 2019

  Fråga om svensk domsrätt i mål om vårdnad. Bedömningen av om barnet har hemvist i Sverige eller annat land enligt Bryssel II-förordningen ska, med hänvisning till praxis från EU-domstolen, baseras på faktiska omständigheter, dvs. omständigheter som på erforderligt sätt kan klarläggas med beaktande av den utredning som finns tillgänglig i målet.

 • Case nº B 917-18 of Hovrätten för Övre Norrland, February 15, 2019

  En person har dömts för att ha sexuellt ofredat en nioårig pojke i en bastu. Fråga om brottslighetens art utgjorde skäl för fängelse. Frågan har på grund av att det saknas stöd i förarbeten och praxis från Högsta domstolen besvarats nekande (jfr RH 2018:21)

 • Case nº B 1134-18 of Hovrätten för Övre Norrland, February 13, 2019

  En 19-årig person har dömts för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Straffvärdet för brottet har bedömts till drygt ett års fängelse och med beaktande av den tilltalades ungdom har straffmätningsvärdet bestämts till nio månaders fängelse. Hovrätten har ansett att det är straffvärdet och inte straffmätningsvärdet som ska utgöra utgångspunkt för bedömningen av om det finns förutsättningar för...

 • Case nº T 87-17 of Hovrätten för Övre Norrland, May 08, 2018

  En VD för ett bolag som anställt skogsarbetare från Kamerun har inte befunnits skadeståndsskyldig för uteblivna löner, i huvudsak därför att det som bevisats om hur VD:n uppträtt inte ansetts ut-göra ett kvalificerat otillbörligt agerande.

 • Case nº B583-16 of Hovrätten för Övre Norrland, January 16, 2017

  Då en person som misstänkts för brott inte tydligt avsagt sig rätten till försvarare vid de polisförhör som hållits under förundersökningen har såväl de uppgifter som han ska ha lämnat enligt anteckningar i förundersökningsprotokollet som vad han under tingsrättens huvudförhandling uppgett när han hörts mot dessa uppgifter ansetts inte kunna ligga till grund för bedömningen av åtalet mot honom....

 • Case nº T382-16 of Hovrätten för Övre Norrland, January 09, 2017

  Ett försäkringsbolag har som enda grund för sitt bestridande av ett yrkande om trafikskadeersättning gjort gällande att ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2000 s. 150, ska förstås på så vis att en hög alkoholkoncentration utlöser en presumtion för vållande. Bolaget åberopade inga konkreta omständigheter som kan leda till slutsatsen att det föreligger ett medvållande. Då hovrätten menade att

 • Case nº B883-16 of Hovrätten för Övre Norrland, December 09, 2016

  När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott som en överfallsvåldtäkt är det i allmänhet en indikation på att personen även i framtiden kan vara beredd att begå sådana handlingar. Det är därmed möjligt att redan utifrån detta brott dra slutsatsen att gärningsmannen, en tredjelandsmedborgare med ett barn som är svensk medborgare och bosatt i Sverige, utgör ett...

 • Case nº B664-15 of Hovrätten för Övre Norrland, October 16, 2015

  Vid förverkande enligt 36 kap. 1 § brottsbalken av utbyte av stöldbrott ska värdet bedömas utifrån det tillgripnas värde vid brottstillfället, i aktuellt mål de tillgripna varornas pris. Det förhållande att det tillgripna senare kan komma att säljas vidare till ett lägre pris på den svarta marknaden saknar betydelse vid bedömningen av brottsutbytets storlek. I aktuellt mål har det förhållandet...

 • Case nº T947-14 of Hovrätten för Övre Norrland, April 21, 2015

  I ett fordringsmål har gäldenären invänt att namnteckningen på ett åberopat fordringsbevis är förfalskad. Hovrätten har betraktat frågan om namnteckningens äkthet som ett processuellt rättsfaktum i en särskild bevisbörderegel, där ett äkta fordringsbevis utlöser en presumtion för att det finns ett lån. För att presumtionen ska utlösas har det ansetts ankomma på borgenären att göra gäldenärens...

 • Case nº B724-14 of Hovrätten för Övre Norrland, November 07, 2014

  Betydelsen vid straffmätningen av den tilltalades höga ålder. Påföljden för en 77-årig man som gjort sig skyldig till mord har bestämts till fängelse tio år.

 • Case nº ÖÄ651-14 of Hovrätten för Övre Norrland, November 06, 2014

  Ett ärende om anordnande av förvaltarskap avgjordes slutligt vid tingsrätten av annan domare än den som tidigare lett sammanträde i ärendet. Förfarandet har ansetts utgöra rättegångsfel. Eftersom felet inte inverkat på ärendets utgång har dock tingsrättens beslut inte undanröjts.

 • Case nº T899-13 of Hovrätten för Övre Norrland, September 29, 2014

  Kärandena var ägare till en timmerstuga belägen på Kronans överloppsmark. Andra personer har förvärvat en fastighet till vilken den aktuella stugan i köpehandlingen upptagits som tillbehör. Dessa personer har därefter rivit stugan, som inte var i användbart skick, och återuppbyggt den. Svarandena har senare förvärvat fastigheten. Då bearbetningen av stugan har ansetts vara så genomgripande att...

 • Case nº B564-13 of Hovrätten för Övre Norrland, September 23, 2014

  En medlem i en sameby åtalades för jaktbrott, bestående i att han brutit mot ett för jakten gällande villkor som länsstyrelse föreskrivit i ett beslut om tilldelning av älg (licens). Jakten skedde på s.k. dubbelregistrerad mark (privatägd mark ovan odlingsgränsen där även privat markägare har jakträtt). Villkoret innebar att den tilltalade var tvungen att komma överens med den privata markägaren...

 • Case nº T939-13 of Hovrätten för Övre Norrland, June 30, 2014

  Ett bostadshus har uppförts av en byggfirma. De makar som anlitat byggfirman har påstått att den elinstallatör som utfört elinstallationer har gjort det som underentreprenör till byggfirman. Då det förekommit omständigheter som gett elinstallatören anledning att närmare undersöka makarnas vilja att träffa avtal med elinstallatören har det, i frånvaro av skriftligt avtal eller annat som tydligt...

 • Case nº B379-14 of Hovrätten för Övre Norrland, June 25, 2014

  Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

 • Case nº T555-12 of Hovrätten för Övre Norrland, May 26, 2014

  På fast egendom avsedd för bostadsändamål har utförts åtgärder för om- och tillbyggnad som varit bygglovspliktiga. Efter att fastigheten sålts har det förhållandet att bygglov saknats ansetts utgöra fel i fastigheten. Köparna har ansetts kunna utgå ifrån att bygglov funnits och har alltså inte haft någon undersökningsplikt i det avseendet. Även fråga om beräkning av prisavdragets storlek.

 • Case nº T620-12 of Hovrätten för Övre Norrland, October 03, 2013

  S.k. fri culpabedömning. Brandförsvar har inte ansetts vara försumligt vid släckning och eftersläckning av köksbrand i hyreshus, när köksbranden efter brandförsvarets insats spridit sig och övertänt hela huset.

 • Case nº B362-13 of Hovrätten för Övre Norrland, August 22, 2013

  En man har åtalats för grov misshandel efter att vid sexuellt umgänge med målsägandena tagit stryptag på dem, med följd att de blivit medvetslösa. Fråga om gärningarnas rubricering och om betydelsen av att målsägandena samtyckt till gärningarna.

 • Case nº B528-13 of Hovrätten för Övre Norrland, August 21, 2013

  Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.

 • Case nº B648-12 of Hovrätten för Övre Norrland, December 07, 2012

  Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

 • Case nº T926-11 of Hovrätten för Övre Norrland, November 06, 2012

  Ett testamente har försetts med ett vittnesintyg enligt 10 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken. Bevisbördan för påståendet att testamentsvittnenas underskrifter varit falska åvilar därmed den som klandrat testamentet.

 • Case nº B63-11 of Hovrätten för Övre Norrland, September 18, 2012

  Åklagaren har i gärningsbeskrivningen inte angivit de konkreta rättsfakta som åtalet avser. Eftersom det därmed inte går att identifiera de brottsliga gärningar som åklagaren lagt den tilltalade till last har åtalet ogillats.

 • Case nº B254-12 of Hovrätten för Övre Norrland, April 18, 2012

  Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

 • Case nº T429-11 of Hovrätten för Övre Norrland, March 22, 2012

  Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts vare sig direkt eller analogiskt tillämpliga på avtalsförhållande mellan en brödtillverkare och ett säljföretag, när brödtillverkarens försäljning huvudsakligen skett via oberoende grossister och säljföretaget endast i mindre omfattning förmedlat anbud från de slutliga köparna till dessa grossister.

 • Case nº Ö672-11 of Hovrätten för Övre Norrland, January 19, 2012

  Fråga om en i säljarens allmänna villkor, som i och för sig ansetts utgöra avtalsinnehåll, intagen skiljeklausul har blivit en del av parternas avtal genom säljarens hänvisning till dessa villkor har besvarats nekande.

 • Case nº B933-11 of Hovrätten för Övre Norrland, January 11, 2012

  Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.

 • Case nº Ö129-11 of Hovrätten för Övre Norrland, January 03, 2012

  Hovrätten har vid fråga huruvida rättegångskostnad har varit skäligen påkallad för tillvaratagande av vinnande parts rätt då kostnadsräkningen inte i detalj redovisat det arbete som utförts, den tid som nedlagts eller vilka åtgärder som utförts, inte funnit skäl att frångå presumtionen för att yrkad ersättning ska godtas.

 • Request a trial to view additional results