H (Högsta Domstolen)

3918 results for H (Högsta Domstolen)

 • Case nº Ö1394-09 of H, December 30, 2009

  Fråga om ett överklagande i dispositivt tvistemål kunnat förklaras förfallet när klaganden avlägsnat sig från huvudförhandlingen.

 • Case nº Ö2753-07 of H, December 30, 2009

  En främmande stat har ansetts inte kunna åberopa immunitet som rättegångshinder mot en talan grundad på avtal om hyra av lokal för statens ambassad i Sverige.

 • Case nº T3390-07 of H, December 22, 2009

  Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre.

 • Case nº T2463-08 of H, December 18, 2009

  Tolkning av försäkringsvillkor.

 • Case nº Ö2765-08 of H, December 17, 2009

  Tingsrätt har inte ansetts behörig att pröva talan om skadestånd som förs av svenska ägare till fastigheter i dåvarande Tyska Demokratiska Republiken mot svenska staten, när talan grundats på att staten genom en överenskommelse med Tyska Demokratiska Republiken till följd av fel eller försummelse har berövat fastighetsägarna deras rättighet att göra gällande förmögenhetsrättsliga anspråk på...

 • Case nº T2430-09 of H, December 17, 2009

  Högsta domstolen är inte behörig att som första instans pröva en talan om skadestånd som uteslutande avser ideell skada på grund av långsam handläggning av ett tvistemål, fastän målet har varit anhängigt i hovrätt och Högsta domstolen.

 • Case nº T2804-07 of H, December 16, 2009

  Ett försäkringsbestånd har överlåtits från ett försäkringsbolag, som inte var bundet av en begränsning av regressrätten enligt vissa försäkringsbolags regressöverenskommelse RÖ 97, till ett försäkringsbolag som var bundet av denna överenskommelse. Det överlåtande bolaget har efter en tillbakaöverlåtelse eller vid talan för det förvärvande bolagets räkning ansetts inte ha bättre rätt mot skadevålla

 • Case nº B3549-09 of H, December 11, 2009

  En tilltalad som frikänts av tingsrätten har utan att vara personligen närvarande dömts till tio års fängelse av hovrätten. Fråga om betydelsen av den tilltalades frånvaro.

 • Case nº Ö1033-08 of H, December 10, 2009

  Om en brottmålsdom överklagas endast i fråga om enskilt anspråk ska målet i hovrätten, oavsett anspråkets storlek, handläggas som ett ordinärt tvistemål och inte som ett s.k. småmål.

 • Case nº Ö314-09 of H, December 04, 2009

  Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I=Ö 311-09) samt i visst fall för kontoutdrag och bankallegat (II=Ö 314-09) har ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.

 • Case nº Ö311-09 of H, December 04, 2009

  Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget (I=Ö 311-09) samt i visst fall för kontoutdrag och bankallegat (II=Ö 314-09) har ansetts vara ersättningsgilla som konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen.

 • Case nº B4690-08 of H, December 02, 2009

  En bussförare har under körning på motorväg sysslat med administrativa göromål. Det har ansetts att han inte har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.

 • Case nº Ö1281-09 of H, November 20, 2009

  Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad, boende och umgänge (I-III).

 • Case nº Ö3459-09 of H, November 20, 2009

  Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad, boende och umgänge (I-III).

 • Case nº Ö1208-09 of H, November 20, 2009

  Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad, boende och umgänge (I-III).

 • Case nº B1354-07 of H, November 19, 2009

  Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande

 • Case nº Ö2995-09 of H, November 19, 2009

  Part, som inte överklagat i rätt tid, har ansetts ha laga förfall med hänsyn till ombudets sjukdom i form av akut stressreaktion som förorsakats av att ombudets bror hastigt avlidit.

 • Case nº Ö524-09 of H, November 18, 2009

  Fråga vid prövningen av en andra resningsansökan i vad mån resningsinstansen ska göra en ny värdering av det material som prövades i det första resningsärendet.

 • Case nº B1130-07 of H, November 18, 2009

  En person har till sin fars offentlige försvarare överlämnat en gåva. Fråga om bestickning och mutbrott.

 • Case nº Ö2979-09 of H, November 18, 2009

  Konkursärende. Fråga om tillstånd till prövning i hovrätt när det i hovrätten åberopas omständigheter som inträffat efter konkursbeslutet.

 • Case nº Ö1089-08 of H, November 13, 2009

  I fastighet som tidigare utgjort makars gemensamma bostad har inskrivningsmyndigheten ansetts kunna bevilja inteckning utan frånskild makes samtycke endast om det är uppenbart att samtycke inte erfordras.

 • Case nº Ö3146-08 of H, November 12, 2009

  Offentlig försvarare, som med rättens medgivande satt annan i sitt ställe (substitution), har i mål där brottmålstaxan inte är tillämplig erhållit ersättning av allmänna medel för den extra tidsåtgång, som substitutionen medfört.

 • Case nº Ö1342-09 of H, November 12, 2009

  Fråga om prövningstillstånd i hovrätt beträffande beslut om ersättning för rättegångskostnad.

 • Case nº Ö3639-08 of H, November 11, 2009

  Stämpelskatt. Ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter måste, för att kunna ge rätt till skattebefrielse vid transport av fastighetsköp, vara undertecknat av köpare och säljare personligen eller genom laga ställföreträdare.

 • Case nº Ö4280-09 of H, November 10, 2009

  Utlämning. Om den bevisning som anges ligga till grund för ett häktningsbeslut visats vara ohållbar måste det anses att beslutet är behäftat med sådant fel att det ska anses vara uppenbart oriktigt i den mening som avses i 9 § tredje stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott.

 • Case nº T367-08 of H, November 05, 2009

  Enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken ska en bröstarvinges talan om återbäring av gåva väckas inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Fråga om tillämpning av bestämmelsen i ett fall där allmän förvaltningsdomstol har upphävt beslutet att registrera bouppteckningen.

 • Case nº Ö4090-08 of H, November 05, 2009

  Tingsrätten har avvisat ett käromål på grund av att svarandebolaget saknat behörig ställföreträdare. En fysisk person som i uppgiven egenskap av företrädare för svarandebolaget delgivits stämning i rättegången har vid prövning av rättegångskostnadsfrågan betraktats som motpart vid tillämpningen av 18 kap. 1 § rättegångsbalken och tillerkänts ersättning för kostnader som uppkommit när han gått i...

 • Case nº T170-08 of H, November 04, 2009

  Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.

 • Case nº T3-08 of H, November 03, 2009

  Fråga om återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid och utan villkor om uppsägning kunnat sägas upp med omedelbar verkan eller endast med skälig uppsägningstid.

 • Case nº Ö1473-06 of H, October 30, 2009

  Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i ett mål om tillstånd till deponering av avfall.Tillika fråga om avsättning av ett belopp i en kommuns bokslut kan anses utgöra ekonomisk säkerhet eller ha motsvarande verkan.

 • Request a trial to view additional results