• Högsta Domstolen

Latest documents

 • Case nº B 1064-19 of Högsta domstolen, July 12, 2019

  Ett rattfylleribrott med s.k. mopedbil bör, även när föraren har haft en alkoholkoncentration som överstiger 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften, som utgångspunkt anses vara av normalgraden om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

 • Case nº T25-16 of Högsta domstolen, July 11, 2019

  Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I). Utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal har ansetts omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal (II).

 • Case nº B 1200-19 of Högsta domstolen, July 11, 2019

  Fråga om ansvar och påföljd för våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt.

 • Case nº Ö 2153-18 of Högsta domstolen, July 10, 2019

  Klagan över domvilla. En dom från mark- och miljödomstolen om upphävande av en detaljplan har undanröjts på grund av rättegångsfel när en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare, vars intressen påverkats på ett påtagligt sätt av den av kommunen antagna planen, inte har fått tillfälle att yttra sig hos domstolen innan målet avgjorts.

 • Case nº Ö 5538-18 of Högsta domstolen, July 09, 2019

  Tingsrätten på den ort där den skadegörande handlingen företogs eller skadan uppkom är behörig att pröva ett mål om ersättning enligt trafikskadelagen, även om talan förs mot det egna trafikförsäkringsbolaget.

 • Case nº Ö 2479-19 of Högsta domstolen, July 09, 2019

  Utlämning för lagföring. Hinder mot utlämning till Kina har ansetts föreligga enligt 7 § utlämningslagen. En utlämning till Kina har också ansetts vara oförenlig med artiklarna 2, 3 och 6 i Europakonventionen.

 • Case nº T 5247-18 of Högsta domstolen, July 05, 2019

  Fråga om kränkningsersättning vid bedrägeri.

 • Case nº T 620-19 of Högsta domstolen, July 03, 2019

  En målsägande som för talan i samband med åtal för brott får ändra sitt ersättningsyrkande i högre rätt till följd av att åklagaren där justerat åtalet.

 • Case nº T 2984-18 of Högsta domstolen, June 28, 2019

  Ett beslut på en föreningsstämma i en vägsamfällighetsförening har upphävts på grund av brister i kallelseförfarandet.

 • Case nº B 6130-18 of Högsta domstolen, June 27, 2019

  I en författning hänvisades till en viss teknisk standard. Eftersom denna standard endast fanns tillgänglig på engelska har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen (jfr "Laserpekaren II" NJA 2017 s. 157).

Featured documents