Högsta Domstolen

Latest documents

 • Case nº T 1305-19 of Högsta domstolen, April 17, 2020

  Om det i ett köpeavtal avseende fast egendom f inns ett villkor om att köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är betald, krävs en hävningsförklaring om säljaren inte vill stå fast vid köpet vid köparens betalningsdröjsmål. Säljarens hävningsförklaring skickas på köparens risk om den avsänds på ett ändamålsenligt sätt.

 • Case nº T 6146-18 of Högsta domstolen, April 09, 2020

  Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts ha behörighet att ingå rättshandlingarna med stöd av fullmakten. Banken har med befriande verkan i förhållande till dödsboet kunnat betala fakturorna.

 • Case nº B 136-20 of Högsta domstolen, April 09, 2020

  En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande. Advokaten var samtidigt, i ett annat mål, förordnad som målsägandebiträde åt den personen. Den intressekonf likten har medfört att hovrättens dom har undanröjts och att målet har lämnats tillbaka till hovrätten.

 • Case nº Ö 4223-19 of Högsta domstolen, April 08, 2020

  Utlämning för straffverkställighet. Risk för förföljelse på grund av kön - liksom på grund av sexuell läggning - utgör hinder mot utlämning enligt 7 § utlämningslagen.

 • Case nº Ö 6598-19 of Högsta domstolen, April 08, 2020

  Europeisk arresteringsorder. Fängelseförhållandena i Rumänien har ansetts inte vara grund för att i ett enskilt fall vägra överlämnande för straffverkställighet, när en försäkran rörande fängelseförhållandena lämnats.

 • Case nº B 2553-19 of Högsta domstolen, April 03, 2020

  En person som sålt särskilt farliga och svårdoserade preparat via en webbplats har ansetts göra sig skyldig till vållande till annans död när personer dött till följd av att de använt preparaten i missbrukssyfte.

 • Case nº Ö 2167-19 of Högsta domstolen, April 03, 2020

  Fråga om hur statens utdelning enligt 28 § lönegarantilagen ska bestämmas.

 • Case nº Ö 2232-19 of Högsta domstolen, April 02, 2020

  Ett editionsföreläggande kan avse tillhandahållande i elektronisk form av elektroniskt lagrad information.

 • Case nº Ö 5633-19 of Högsta domstolen, April 02, 2020

  En kvinna köpte i eget namn men för en mans räkning en bostadsrätt och registrerades i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten har ansetts kunna beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.

 • Case nº Ö 2628-19 of Högsta domstolen, April 01, 2020

  En ersättning enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. är att jämställa med en ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring och åtnjuter därför skydd mot utmätning enligt de förutsättningar som anges i 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen.

Featured documents