Mark- och miljööverdomstolen

Latest documents

 • Case nº P6003-19 of Mark- och miljööverdomstolen, February 03, 2021

  Talerätt mot beslut om startbesked ----- Sedan nämnden gett startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten A har fråga uppkommit om ägaren till fastigheten B har talerätt mot beslutet. Fastigheterna angränsar inte till varandra. MÖD har konstaterat att avståndet mellan fastigheterna visserligen är förhållandevis kort men att de skiljs åt av dels en väg, dels en annan bostadsfastighet med en mindre väg i gränsen mot fastighet B. Eftersom det inte visats att beslutet om startbesked ändå berör ägaren till fastigheten B på ett sådant sätt att hennes civila rättigheter faktiskt påverkas av beslutet, har MÖD ansett att hon inte med stöd av Europakonventionens artikel 6.1 kan göra anspråk på domstolsprövning.

 • Case nº M14442-20 of Mark- och miljööverdomstolen, January 26, 2021

  Verkställighetsförordnande ----- En miljöprövningsdelegation gav ett bolag tillstånd till bergtäkt, men avslog bolagets ansökan om att tillståndet skulle få tas i anspråk trots att beslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande). I mark- och miljödomstolen framställde bolaget ett interimistiskt yrkande om verkställighetsförordnande. Mark- och miljödomstolen avslog yrkandet utan att pröva det i sak. Efter överklagande har MÖD funnit att det, med stöd av 26 § andra stycket ärendelagen, funnits en laglig möjlighet att pröva yrkandet. MÖD har därför återförvisat frågan om verkställighetsförordnande för prövning i sak till mark- och miljödomstolen.

 • Case nº M4972-20 of Mark- och miljööverdomstolen, January 21, 2021

  Strandskyddsdispens ----- Mark- och miljööverdomstolen har meddelat strandskyddsdispens för en flytbrygga som ersatte en pålad konstruktion. Vid bedömningen har särskilt beaktats att en ansökan om dispens för ersättningsbryggan hade getts in under en tid då strandskyddet främst syftade till att skydda den allemansrättsliga tillgången till stränderna.

 • Case nº P12365-19 of Mark- och miljööverdomstolen, December 21, 2020

  Byggsanktionsavgift ----- En nämnd har påfört en fastighetsägare byggsanktionsavgift på grund av att denne vidtagit marklovspliktiga åtgärder utan marklov eller startbesked. Tidigare hade nämnden vid två tillfällen påfört byggsanktionsavgift avseende samma påstådda åtgärder men besluten hade upphävts av högre instans. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det saknas skäl att bedöma byggsanktionsavgifter på annat sätt än byggnadsavgifter som anses omfattas av begreppet straff i Europakonventionens mening. Ett beslut om byggsanktionsavgift utgör därmed hinder för tillsynsmyndigheten att på nytt pröva frågan om avgift avseende samma påstådda överträdelse.

 • Case nº M12283-18 of Mark- och miljööverdomstolen, December 21, 2020

  Föreläggande att möjliggöra passage vid stängsel ----- Fastighetsägare har av länsstyrelsen förelagts att vidta åtgärder för att möjliggöra passage med bl.a. rullstol och barnvagn vid hinder på en del av fastigheten som tidigare utgjort banvall. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att anordningen, som består av ett antal stockar som lagts intill och ovanpå varandra, samt ett antal stora stenar, är att jämställa med ett stängsel. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det i och för sig finns förutsättningar för att förelägga om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § första stycket miljöbalken. Med hänsyn till att den omgivande terrängen ändå inte i nuläget är framkomlig med rullstol eller barnvagn och att anordningen bedöms kunna passeras av andra som kan omfattas av allemansrätten, har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det skulle medföra en endast marginell fördel för det allmänna intresset. Föreläggandet har därmed inte ansetts vara proportionerligt och har upphävts.

 • Case nº M11429-18 of Mark- och miljööverdomstolen, December 21, 2020

  Föreläggande att ta bort stängsel ----- Fastighetsägare har av länsstyrelsen med stöd av 26 kap. 11 § andra stycket miljöbalken förelagts att ta bort fyra hinder över en enskild skogsbilväg. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att hindren - anordningar med bommar, vajrar och delar av rullcontainrar - är att jämställa med stängsel. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att de uppenbart endast är avsedda att utestänga allmänheten från att använda skogsbilvägen i enlighet med allemansrätten. Det allmännas intresse av att upprätthålla den allemansrättsliga tillgången till området har i detta fall ansetts väl överväga fastighetsägarnas intresse av att minska risken för skada i området till följd av allmänhetens utnyttjande av allemansrätten eller olovliga framfart med motorfordon. Föreläggandet har i den delen ansetts vara proportionerligt och befogat.

 • Case nº P13738-19 of Mark- och miljööverdomstolen, December 08, 2020

  Byggsanktionsavgift ----- En kommunal nämnd beslutade att påföra två personer byggsanktionsavgift för att de tagit ett område i anspråk för parkering av husbilar innan bygglov och startbesked förelegat. Personerna invände bland annat att deras eventuella överträdelse var preskriberad, dvs. att de inte hade fått tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. MÖD fann att vad nämnden kunnat ta ut byggsanktionsavgift för var åtgärden att utan erforderligt tillstånd anordna parkeringsplats utomhus. Enligt MÖD kunde en sådan överträdelse inte anses pågå enbart på den grunden att markområdet fortsatt används för parkering. Bilder gav stöd för att området hade använts för parkering mer än fem år innan nämnden gett personerna tillfälle att yttra sig och det hade inte framkommit att några åtgärder som utgjort ett led i anordnande av parkeringsplats företagits i tiden därefter. Mot denna bakgrund fann MÖD att invändningen om preskription inte var motbevisad. MÖD upphävde därför beslutet om byggsanktionsavgift.

 • Case nº M4221-18 of Mark- och miljööverdomstolen, December 04, 2020

  Föreläggande att vidta markundersökningar avseende en avslutad deponi ----- Föreläggande enligt 26 kap. 22 § miljöbalken att vidta markundersökningar i preventivt syfte avseende en avslutad deponi (hushållsavfall, grovsopor m.m. som av kringboende slängts i en grop till en bit in på 1970-talet). MÖD har funnit att tidigare markägare, som inte varit delaktig i den aktiva verksamheten och därmed endast skulle kunna ha ett begränsat avhjälpandeansvar för det fall en föroreningsskada skulle komma att konstateras, inte med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken kan föreläggas att vidta markundersökningar i syfte att utröna om någon föroreningsskada föreligger.

 • Case nº M13094-19 of Mark- och miljööverdomstolen, November 26, 2020

  Föreläggande att ta bort bojar inom strandskyddsområde ----- Sju bojar har ansetts utgöra en anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Bojarna har därför ansetts förbjudna inom strandskyddsområde.

 • Case nº P13786-19 of Mark- och miljööverdomstolen, November 12, 2020

  Detaljplan ----- Detaljplan har antagits för centrumändamål, kontor och bostäder i centrala Halmstad. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att risken för olägenheter avseende buller och ammoniakutsläpp från närliggande bryggeriverksamhet har hanterats tillräckligt genom planbestämmelser om skyddsåtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har även ansett att det saknas skäl att anta att bryggeriets tillståndsgivna verksamhet i framtiden skulle komma att inskränkas till följd av den planerade bostadsbebyggelsen samt att de olägenheter som kan drabba bryggeriet till följd av klagomål från närboende inte är betydande på det sätt som avses i plan- och bygglagen (2010:900). Övriga synpunkter som framställts har inte heller ansetts utgöra hinder mot antagande av detaljplanen.

Featured documents

 • Case nº F1769-14 of Mark- och miljööverdomstolen, February 06, 2015

  Ersättning vid fastighetsreglering avseende upphävande av servitut ----- Servitut i centrala Göteborg har upphävts vilket möjliggjort att området kunde tas i anspråk för bebyggelse. Trots att fastighetsregleringen har avsett upphävande av servitut och inte en marköverföring har åtgärden bedömts ha...

 • Case nº M6236-17 of Mark- och miljööverdomstolen, April 16, 2018

  Buller från bergtäktsverksamhet...

 • Case nº M11317-14 of Mark- och miljööverdomstolen, January 25, 2016

  Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. ----- I mål om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att verksamheten inte kommer att skada ett närliggande Natura 2000-område och att det av mark- och miljödomstolen lämnade Natura 2000-tills...

 • Case nº M6419-16 of Mark- och miljööverdomstolen, April 25, 2018

  Tillstånd till vindkraftpark ----- Mål om ansökan att få uppföra en vindkraftpark enligt den s.k. boxmodellen, som innebär att vindkraftverkens exakta antal, i detta fall maximalt 144 verk, och närmare placering inom ett större område inte har angetts i ansökan utan att beslut om detta ska...

 • Case nº M5853-14 of Mark- och miljööverdomstolen, March 03, 2015

  Ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt ----- Mark- och miljödomstolen avslog ansökan bl.a. på den grunden att sökandens utredning rörande täktens effekter på ett närliggande Natura 2000-område var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Ett omfattande nytt material i fråga om påverkan på...

 • Case nº M2578-19 of Mark- och miljööverdomstolen, August 31, 2020

  Villkor om svavelåtervinning m.m. ----- Efter överklagande från Naturvårdsverket bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en delegation åt tillsynsmyndigheten, utan annan begränsning än att åtgärderna ska vara framtagna inom ramen för energihushållningsplanen och rimliga, kunde godtas....

 • Case nº M8882-15 of Mark- och miljööverdomstolen, March 13, 2017

  Tillstånd till odling av fisk ----- Mot bakgrund av att det är frågan om ett betydande punktutsläpp av näringsämnen, den teknik som valts (öppna kassar), osäkerheterna i bedömningen av vilken miljöpåverkan som kan förväntas samt lokaliseringen av verksamheten till områden med ogynnsamma recipientför...

 • Case nº M8717-18 of Mark- och miljööverdomstolen, June 28, 2019

  Prövotidsfrågor m.m. avseende tillstånd till ståltillverkning ----- I mål avseende prövotidsfrågor m.m. för tillstånd till ståltillverkning har Mark- och miljööverdomstolen delvis bifallit länsstyrelsens överklagande bl.a. genom att upphäva mark- och miljödomstolens beslut att upphäva prövotidsföror...

 • Case nº M102-19 of Mark- och miljööverdomstolen, September 28, 2020

  Energihushållningsvillkor ----- Vid tillståndsprövning av en anläggning för produktion av cellulosafibrer motsatte sig verksamhetsutövaren att tillsynsmyndigheten genom delegation skulle få meddela villkor om energihushållningsåtgärder med hänvisning till att det inte kan anses vara villkor av...

 • Case nº M7582-18 of Mark- och miljööverdomstolen, July 02, 2019

  Tillstånd för bergtäkt m.m. ----- Tillstånd till bergtäkt med sammanhängande vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till täktverksamhet mm. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat vissa villkor och avslagit överklaganden från kommunen och ett antal grannar. Mark- och miljööv...