Latest documents

 • Case nº P13786-19 of Mark- och miljööverdomstolen, November 12, 2020

  Detaljplan ----- Detaljplan har antagits för centrumändamål, kontor och bostäder i centrala Halmstad. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att risken för olägenheter avseende buller och ammoniakutsläpp från närliggande bryggeriverksamhet har hanterats tillräckligt genom planbestämmelser om skyddsåtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har även ansett att det saknas skäl att anta att bryggeriets tillståndsgivna verksamhet i framtiden skulle komma att inskränkas till följd av den planerade bostadsbebyggelsen samt att de olägenheter som kan drabba bryggeriet till följd av klagomål från närboende inte är betydande på det sätt som avses i plan- och bygglagen (2010:900). Övriga synpunkter som framställts har inte heller ansetts utgöra hinder mot antagande av detaljplanen.

 • Case nº M4459-19 of Mark- och miljööverdomstolen, October 05, 2020

  Ändringstillstånd för vindkraftpark ----- Ansökan om ändring har huvudsakligen avsett tillstånd för att uppföra färre vindkraftverk men med en högre totalhöjd. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en ändring kan prövas inom ramen för en ansökan om ändringstillstånd i de fall där det är möjligt att på grundval av ansökan på ett godtagbart sätt bedöma de miljöeffekter som ändringen av verksamheten medför, under förutsättning att det med hänsyn till övriga omständigheter kan anses lämpligt. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det har varit möjligt att pröva aktuell ansökan med hänsyn till vad bolaget redovisat i fråga om miljöeffekter, att det befintliga tillståndet meddelades inom en relativ närtid, att den tekniska utvecklingen avseende vindkraftverk är snabb, att höjningen av vindkraftverken innebär en produktionsökning och att det i målet inte hade framkommit att det skett några väsentliga förändringar i omgivningen sedan det befintliga tillståndet meddelades.

 • Case nº P11443-19 of Mark- och miljööverdomstolen, September 25, 2020

  Rättelse av detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att kommunfullmäktige kan tillämpa 36 § förvaltningslagen analogt för att rätta ett beslut att anta en detaljplan. Eftersom det inte rörde sig om en uppenbar felaktighet kunde beslutet inte rättas i detta fall.

 • Case nº M2578-19 of Mark- och miljööverdomstolen, August 31, 2020

  Villkor om svavelåtervinning m.m. ----- Efter överklagande från Naturvårdsverket bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en delegation åt tillsynsmyndigheten, utan annan begränsning än att åtgärderna ska vara framtagna inom ramen för energihushållningsplanen och rimliga, kunde godtas.

 • Case nº M3752-19 of Mark- och miljööverdomstolen, July 13, 2020

  Utdömande av vite ----- Mark- och miljööverdomstolen har - med avvikelse från tidigare praxis - bedömt att kravet på delgivning i 2 § fjärde stycket lagen (1985:206) om viten inte ska tillämpas för överinstansens avgörande rörande ett av adressaten överklagat vitesföreläggande som inte är mer ingripande för denne än det ursprungliga föreläggandet. (Se även M 751-19, M 2947-19 och P 11198-18.)

 • Case nº P11123-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 22, 2020

  Startbesked avseende komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad som placerats inom 6 m från väg har inte ansetts uppfylla kravet på maximal taknockshöjd för bygglovsbefriade åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen i 1 kap. 3 § andra stycket PBF är tillämplig vid beräkning av taknockshöjd för komplementbyggnader. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det finns särskilda skäl att beräkna taknockshöjden på annat sätt.

 • Case nº P8344-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 22, 2020

  Startbesked för bygglovsbefriad komplementbyggnad ----- Komplementbyggnad som placerats inom 6 m från väg har trots detta ansetts uppfylla kravet på maximal taknockshöjd för bygglovsbefriade åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen i 1 kap. 3 § andra stycket PBF är tillämplig vid beräkning av taknockshöjd för komplementbyggnader. Mark- och miljööverdomstolen har dock ansett att det finns särskilda skäl att beräkna taknockshöjden utifrån markens medelnivå invid byggnaden när byggnaden inte kan placeras på fastigheten minst 6 m från allmän plats och där den föreslagna utformningen framstår som proportionerlig i förhållande till såväl övrig bebyggelse på fastigheten som till den omgivande bebyggelsemiljön.

 • Case nº F9861-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 22, 2020

  Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning från en fastighet som omfattade ca 25 ha skogsbruksmark och ca 5 ha jordbruksmark. Fråga i målet var om bestämmelsen i 3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen om skydd för jordbruksfastigheter hindrade avstyckningen och om Lantmäteriet hade åsidosatt sin samrådsskyldighet med länsstyrelsen. MÖD fann att arealen jordbruksmark på fastigheten i sig inte varit tillräckligt stor för att jordbruket skulle anses ha en sådan omfattning och effektivitet att det kunde ses som bärkraftigt eller utvecklingsbart. Inte heller hade det kommit fram att jordbruksmarken på fastigheten brukades gemensamt med omkringliggande jordbruksmark på närliggande fastigheter i ett bärkraftigt eller utvecklingsbart jordbruksföretag. Länsstyrelsen hade inte heller fört fram något annat som skulle medföra att fastigheten skulle ses som en jordbruksfastighet. Mot denna bakgrund fann MÖD att fastigheten skulle betraktas som en skogsbruksfastighet. Bestämmelsen om skydd för jordbruksfastigheter var därmed inte tillämplig. Denna bedömning ledde till att MÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, fann att Lantmäteriet inte hade åsidosatt sin samrådsskyldighet. Med upphävande av mark- och miljödomstolens beslut om återförvisning fastställde därför MÖD Lantmäteriets beslut.

 • Case nº P10437-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 09, 2020

  Förhandsbesked ----- III (P 10437-19): På en fastighet som är taxerad som bebyggd småhusenhet, och inte som lantbruksfastighet, ansöktes om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det förhållande att fastigheten taxerats som bebyggd småhusenhet, och inte som lantbruksfastighet, inte ensamt är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark och upphäver därför beslutet om positivt förhandsbesked.

 • Case nº P8347-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 09, 2020

  Förhandsbesked ----- II (P 8347-19): På en fastighet som är taxerad som bebyggd småhusenhet, och inte som lantbruksfastighet, ansöktes om förhandsbesked för att uppföra två enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det förhållande att fastigheten taxerats som bebyggd småhusenhet, och inte som lantbruksfastighet, inte ensamt är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark och fastställer därför nämndens beslut om negativt förhandsbesked.

Featured documents

 • Case nº F1769-14 of Mark- och miljööverdomstolen, February 06, 2015

  Ersättning vid fastighetsreglering avseende upphävande av servitut ----- Servitut i centrala Göteborg har upphävts vilket möjliggjort att området kunde tas i anspråk för bebyggelse. Trots att fastighetsregleringen har avsett upphävande av servitut och inte en marköverföring har åtgärden bedömts ha...

 • Case nº M6236-17 of Mark- och miljööverdomstolen, April 16, 2018

  Buller från bergtäktsverksamhet...

 • Case nº M11317-14 of Mark- och miljööverdomstolen, January 25, 2016

  Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet m.m. ----- I mål om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att verksamheten inte kommer att skada ett närliggande Natura 2000-område och att det av mark- och miljödomstolen lämnade Natura 2000-tills...

 • Case nº M6419-16 of Mark- och miljööverdomstolen, April 25, 2018

  Tillstånd till vindkraftpark ----- Mål om ansökan att få uppföra en vindkraftpark enligt den s.k. boxmodellen, som innebär att vindkraftverkens exakta antal, i detta fall maximalt 144 verk, och närmare placering inom ett större område inte har angetts i ansökan utan att beslut om detta ska...

 • Case nº M2578-19 of Mark- och miljööverdomstolen, August 31, 2020

  Villkor om svavelåtervinning m.m. ----- Efter överklagande från Naturvårdsverket bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en delegation åt tillsynsmyndigheten, utan annan begränsning än att åtgärderna ska vara framtagna inom ramen för energihushållningsplanen och rimliga, kunde godtas....

 • Case nº M8717-18 of Mark- och miljööverdomstolen, June 28, 2019

  Prövotidsfrågor m.m. avseende tillstånd till ståltillverkning ----- I mål avseende prövotidsfrågor m.m. för tillstånd till ståltillverkning har Mark- och miljööverdomstolen delvis bifallit länsstyrelsens överklagande bl.a. genom att upphäva mark- och miljödomstolens beslut att upphäva prövotidsföror...

 • Case nº M5853-14 of Mark- och miljööverdomstolen, March 03, 2015

  Ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt ----- Mark- och miljödomstolen avslog ansökan bl.a. på den grunden att sökandens utredning rörande täktens effekter på ett närliggande Natura 2000-område var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Ett omfattande nytt material i fråga om påverkan på...

 • Case nº M8882-15 of Mark- och miljööverdomstolen, March 13, 2017

  Tillstånd till odling av fisk ----- Mot bakgrund av att det är frågan om ett betydande punktutsläpp av näringsämnen, den teknik som valts (öppna kassar), osäkerheterna i bedömningen av vilken miljöpåverkan som kan förväntas samt lokaliseringen av verksamheten till områden med ogynnsamma recipientför...

 • Case nº P8395-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 01, 2020

  Föreläggande om rättelse avseende komplementbyggnad ----- En komplementbyggnad har uppförts längre än 4,5 m från fastighetsgränsen beräknat från byggnadens fasad, men närmare än 4,5 m beräknat från byggnadens taksprång. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att de byggnadsdelar som anses vara mätv...

 • Case nº M4651-18 of Mark- och miljööverdomstolen, August 30, 2019

  Omprövning av dikningsföretag ----- Mål om omprövning av en markavvattningssamfällighet (dikningsföretag). Trafikverket ansökte som väghållare av en väg, E4, som korsar dikningsföretagets anläggning om omprövning. Mark- och miljööverdomstolen har godtagit att Trafikverket får bl.a. betala ett engång...